Звіт
про проведену роботу щодо питань запобігання та виявлення корупції
Головного управління статистики у Херсонській області за 2020 рік

1. Відомості про:
1.1. Порушення вимог антикорупційного законодавства.
В Головному управлінні статистики у 2020 році порушень вимог антикорупційного законодавства не було виявлено. Інформація про вчинення державними службовцями корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією, до Головного управління статистики не надходила.
1.2. Наявність корупційних ризиків за напрямами діяльності Головного управління статистики та його відокремлених підрозділів та вжиті заходи щодо їх усунення чи послаблення негативного впливу.
На виконання доручення голови Державної служби статистики України від 19 грудня 2016 року №24-4/47-16 та відповідно до наказу Головного управління статистики у Херсонській області від 26 січня 2017 року «Про створення у Головному управлінні статистики у Херсонській області комісії з оцінки корупційних ризиків», керуючись Методологією оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року №126, створена комісія з оцінки корупційних ризиків та проведено оцінювання корупційних ризиків у діяльності Головного управління статистики у Херсонській області.
1.3. Результати проведення спеціальних перевірок щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців.
Протягом звітного періоду в Головному управлінні статистики у Херсонській області не проводилась спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на посади державних службовців.
1.4. Дотримання вимог фінансового контролю.
Згідно з вимогами статті 45 Закону України “Про запобігання корупції” (далі − Закон) особи, зазначені у пункті 1, підпунктах “а” і “в” пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (далі − Національне агентство) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі − декларація), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.
З метою надання допомоги працівникам Головного управління статистики щодо заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларації за 2019 рік головним спеціалістом-юрисконсультом проводилась роз’яснювальна робота щодо застосування окремих положень Закону України “Про запобігання корупції” стосовно заходів фінансового контролю, державні службовці структурних та відокремлених підрозділів були забезпечені відповідними методичними матеріалами.
Дотримуючись вимог фінансового контролю всі державні службовці категорії ”Б” та ”В” (обласного і районного рівня) подали е–декларації через офіційний веб-сайт Національного агентства з питань запобігання та виявлення корупції за минулий рік вчасно.
Щодо всіх декларацій проведено контроль на своєчасність подання та всі декларації подано вчасно.
Контролювалася також повторна подача декларацій працівниками у разі виявлення ними помилок. Порушення термінів подачі повторних декларацій не виявлено. В цілому, всіма категоріями державних службовців е–декларації за 2019 рік подані вчасно.
1.5. Результати участі у проведенні юридичної експертизи проектів актів, що видаються Головним управлінням статистики, з метою виявлення чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, та вжиті заходи у разі їх виявлення.
Відповідно до вимог статті 55 Закону України “Про запобігання корупції”, проведено антикорупційну експертизу 208 наказів організаційно-розпорядчого характеру, що видаються Головним управлінням статистики, чинників які сприяли чи могли сприяти вчиненню корупційних правопорушень не виявлено.
1.6. Проведену роз’яснювальну роботу серед працівників Головного управління статистики, у т. ч. про заходи, вжиті для підвищення рівня знань з питань запобігання корупції серед державних службовців, які працюють в Головному управлінні статистики.
Окрім того, головним спеціалістом-юрисконсультом протягом усього звітного періоду державним службовцям доводилась до відома інформація, надіслана з Держстату та надавались усні консультації та роз’яснення згідно нормативно-правових актів Національного агентства. У ході здійснення антикорупційних заходів та з метою підвищення знань законодавства державних службовців, протягом  2020 року проводилась постійна роз’яснювальна робота серед працівників Головного управління статистики у Херсонській області з питань запобігання корупції.
2. Інформація щодо пропозицій, наданих відповідальними особами начальнику Головного управління статистики, щодо удосконалення роботи в управлінні із забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства.
З метою забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства начальнику Головного управління статистики було надано План заходів Головного управління статистики у Херсонській області щодо запобігання та виявлення корупції на 2021 рік, який був затверджений.
3. Взаємодія з громадськістю з питань запобігання корупції.
З метою підвищення ефективності роботи Головного управління статистики у сфері запобігання і протидії корупції, профілактики та попередження причин і умов, які сприяють її проявам в органах державної статистики, в Головному управлінні статистики запроваджено пряму телефонну лінію на тему: “Боротьба з корупцією”. Також на офіційному веб-сайті Головного управління статистики у Херсонській області створено посилання «Повідомити про факт корупції», в якому можна повідомити про факти, що свідчать про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами Головного управління статистики у Херсонській області. На протязі 2020 року звернень, скарг чи пропозицій не надходило.
4. Відомості щодо працівників Головного управління статистики, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.
У 2020 році в Головному управлінні статистики у Херсонській області притягнень до відповідальності працівників за вчинення корупційних правопорушень не було та відсутні випадки порушень антикорупційного законодавства.
5. Результати проведення іншої роботи, передбаченої річним планом антикорупційних заходів.
Питання щодо стану виконання вимог антикорупційного законодавства та попередження корупційних правопорушень виносяться на засідання колегії Головного управління статистики.
Підсумовуючи вищенаведене можна зазначити, що в Головному управлінні статистики приділяється особлива увага контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства та запобігання проявам корупції серед працівників.
Питання запобігання та виявлення корупції знаходиться на постійному контролі керівництва Головного управління статистики у Херсонській області.


Головний спеціаліст-юрисконсульт                                                             В.О.Мельниченко

Додаткова інформація