Регламент Головного управління статистики у Херсонській області

 

                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                      наказ Головного управління
                                                                                                                                 статистики у Херсонській
                                                                                                        області
                                                                                                                        26.09.2008 212.

 

Регламент Головного управління статистики у Херсонській області

1. Загальні положення.

1.1 Цей Регламент встановлює порядок організації діяльності Головного управління статистики у Херсонській області (далі – Головне управління статистики), пов'язаної зі здійсненням його повноважень.
Головне управління статистики є місцевим органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Держкомстатом.
Головне управління статистики є спеціально уповноваженим місцевим органом виконавчої влади у галузі статистики.

1.2 Головне управління статистики спрямовує свою діяльність на виконання Конституції і законів України, актів Президента України і постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, наказів Держкомстату інших актів законодавства.

1.3. Основні завдання Головного управління статистики визначені у Положенні про Головне управління статистики, затвердженому наказом Держкомстату від 11.07.2007 № 924.

1.4. Головне управління статистики у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує та контролює їх виконання.

1.5. Головне управління статистики під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами.

1.6. Діяльність Головного управління статистики є відкритою та прозорою, що забезпечується шляхом розміщення інформації про неї на офіційному веб-сайті, публікацій у засобах масової інформації, трансляції по радіо і телебаченню репортажів, інтерв'ю, виступів керівних працівників Головного управління статистики.

1.7. Щорічно Головним управлінням статистики оприлюднюється звіт про результати його діяльності. Структура звіту, порядок підготовки, строки та форми його оприлюднення затверджуються наказом Головного управління статистики.
Громадянам, представникам засобів масової інформації інформація про діяльність Головного управління статистики надається згідно з чинним законодавством.

2. Організація роботи Головного управління статистики.

2.1. Планування роботи.

2.1.1. З метою забезпечення узгодженості дій структурних підрозділів  Головного управління статистики, відділів статистики у районах (місті) та функціональних органів державної статистики на календарний рік готуються плани статистичної, економічної, перевірної та організаційної роботи (далі – Плани).
У планах визначається перелік заходів, що повинні бути виконані, строки виконання та відповідальні виконавці.

2.1.2. Плани формуються відділом зведених робіт та показників національних рахунків на основі пропозицій, наданих іншими галузевими управліннями та відділами Головного управління статистики та замовлень від користувачів статистичної інформації.
Підготовка Планів на кожний наступний календарний рік регламентується наказом Головного управління статистики, яким затверджується структура Планів, вимоги щодо їх формування та встановлюються строки їх подання на розгляд колегії Головного управління статистики.
Окремі розділи Планів розміщуються на офіційному веб-сайті Головного управління статистики для інформування громадськості.

2.1.3. Моніторинг виконання  річних планів Головного управління статистики здійснюється щоквартально відділом зведених робіт та показників національних рахунків за участю інших галузевих управлінь та відділів Головного управління статистики та відділів статистики у районах (містах).

 2.1.4. Ініційовані начальниками галузевих управлінь та відділів Головного управління статистики, обґрунтовані та погоджені з начальником Головного управління статистики, першим заступником або заступниками начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень, зміни до річних планів, не пізніше ніж у десятиденний термін до закінчення запланованого строку виконання заходу, подаються відділу зведених робіт та показників національних рахунків.
Зміни до річних планів подаються на розгляд колегії Головного управління статистики.

2.1.5. Комплексні плани роботи відділів статистики у районах (містах), обов'язковість складання яких передбачена нормативно-правовими актами, складаються на півріччя (рік), затверджуються першим заступником або заступниками начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

2.1.6. Моніторинг виконання комплексних планів відділів статистики у районах (містах), обов'язковість складання яких передбачена нормативно-правовими актами, здійснюється керівниками цих підрозділів.

2.1.7. Після закінчення звітного року відділом зведених робіт та показників національних рахунків за участю інших структурних підрозділів Головного управління статистики, готується звіт про виконання Плану, структура та порядок підготовки якого затверджується наказом Головного управління статистики.
Розглянутий на засіданнях колегії Головного управління статистики звіт про виконання Плану в установленому порядку розміщується на офіційному веб-сайті Головного управління статистики для інформування громадськості.
Інформація про виконання річних планів за напрямами роботи заслуховується на засіданнях колегії Головного управління статистики та оперативних нарадах.
Інформація про виконання планів роботи структурних підрозділів Головного управління статистики, обов'язковість яких передбачена нормативно-правовими актами, подається. начальнику, першому заступнику або заступникам начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень та  залежно від порядку затвердження планів.

2.2. Визначення повноважень керівництва
та інших працівників Головного управління статистики.

2.2.1. Повноваження начальника Головного управління статистики визначаються Положенням про Головне управління статистики.

2.2.2. Розподіл функціональних повноважень між начальником Головного управління статистики, першим заступником і заступниками Головного управління статистики затверджується наказом начальника Головного управління, в якому визначаються:
перелік структурних підрозділів Головного управління статистики, а також відділів статистики у районах (містах) органів державної статистики, діяльність яких спрямовується, координується та контролюється відповідно начальником, першим заступником і заступниками начальника;
перелік функціональних повноважень, закріплених за першим заступником і заступниками начальника, що випливають із покладених на Головне управління статистики завдань і функцій;
порядок виконання функціональних повноважень першого заступника та заступників начальника Головного управління статистики в разі відсутності одного з них.

2.2.3. Положення про  структурний підрозділ, яке розробляється керівником цього підрозділу, затверджується начальником Головного управління статистики.

2.2.4. Посадові обов'язки керівників структурних підрозділів Головного управління статистики, відділів статистики у районах (містах) визначаються в положеннях про ці структурні підрозділи. Обов'язки інших працівників структурних підрозділів визначаються посадовими інструкціями, що розробляються згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затвердженим наказом Головного управління державної служби України від 01.09.1999 №65 (зі змінами та доповненнями), положеннями про структурні підрозділи та затверджуються начальником Головного управління статистики.

2.3. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи

2.3.1. Колегія Головного управління статистики є дорадчим органом, утвореним для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Головного управління статистики, вироблення рекомендацій з питань формування та реалізації державної політики у галузі статистики, обговорення проектів нормативно-правових актів, стратегій, програм, розгляду інших питань.

2.3.2. Експертна комісія Головного управління статистики є дорадчим органом, який утворено з метою організації та проведення попередньої експертизи цінності документів, що утворилися в процесі діяльності Головного управління статистики, та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд державного архіву у Херсонській області; визначення переліку відомостей, які розробляються в системі Головного управління статистики, містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, та яким надається гриф обмеження доступу „Для службового користування”.

2.3.3. Тендерний комітет Головного управління статистики є органом, який утворено для організації робіт щодо проведення торгів (тендерів) на закупівлю товарів, робіт і послуг за рахунок коштів Державного бюджету та інших коштів.

2.3.4. Головним управлінням статистики можуть бути утворені й інші консультативні, дорадчі та допоміжні органи, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

2.3.5. Кількісний і персональний склад консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і положення про їхню діяльність затверджуються наказами Головного управління статистики.

2.4. Управління персоналом та проходження державної служби

2.4.1. Прийняття працівників на державну службу в Головне управління статистки здійснюється шляхом конкурсного відбору або за іншою процедурою, визначеною законодавством.
Прийняття працівників на роботу на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства про працю.

2.4.2. З метою підготовки працівників до виконання функцій на вищій посаді в Головному управління статистики формується кадровий резерв, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню. Із зарахованими до кадрового резерву особами проводиться робота, спрямована на підвищення їхньої кваліфікації, згідно із затвердженими начальником, першим заступником, заступниками начальника Головного управління статистики чи керівниками структурних підрозділів особистими річними планами працівників.
Для набуття практичного досвіду, перевірки професійних і ділових якостей осіб, зарахованих до кадрового резерву, або державних службовців, які претендують на зайняття більш високих посад, може проводитися їхнє стажування на відповідних посадах у структурних підрозділах відповідно до порядку, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 01.12.1994 № 804.

2.4.3. З метою підвищення ефективності роботи державних службовців і відповідальності за доручену справу здійснюється один раз на три роки атестація державних службовців, порядок проведення якої визначається Положенням про проведення атестації державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 № 1922.
Під час атестації оцінюються результати роботи, ділові та професійні якості, виявлені працівниками під час виконання службових обов'язків, визначених у посадових інструкціях.
У період між атестаціями проводиться щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків відповідно до Порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями Головного управління статистики покладених на них обов’язків і завдань, затвердженого наказом начальника Головного управління статистики.
Результати атестації та щорічної оцінки беруться до уваги начальником, першим заступником та заступниками начальника Головного управління статистики, керівниками структурних підрозділів під час проведення ротації кадрів на окремих посадах, а також при розгляді питань, пов'язаних із матеріальним стимулюванням працівників.

2.4.4. Підготовка, перепідготовка персоналу Головного управління статистики здійснюється згідно з річним планом навчання працівників органів державної статистики, затвердженим начальником Головного управління статистики.
Порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу регламентується Указом Президента України від 09.11.2000 № 1212/2000 "Про Комплексну програму підготовки державних службовців", Положенням про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1997 № 167, Програмою підготовки та залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, створення умов для її професійного зростання, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1444, іншими нормативно-правовими актами з питань державної служби та навчання державних службовців.

2.4.5. Тривалість робочого часу працівників Головного управління статистики, розпорядок роботи, порядок обліку робочого часу та надання відпусток, заходи заохочення за успіхи в роботі та відповідальність за порушення трудової дисципліни визначаються відповідно до законодавства про працю з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про державну службу", та закріплені в Правилах внутрішнього трудового розпорядку для працівників Головного управління статистики, затверджених на загальних зборах трудового колективу.

2.4.6. Для забезпечення оперативного вирішення завдань, пов'язаних із діяльністю Головного управління статистики, у святкові та вихідні дні в разі потреби встановлюється чергування першого заступника та заступників начальника Головного управління статистики, керівників структурних підрозділів згідно з графіком, що розробляється начальником Головного управління статистики та затверджується наказом.
Питання, пов’язані з перебуванням працівників у службових відрядженнях, а також перебуванням у робочий час за межами приміщень Головного управління статистики, регламентуються Порядком оформлення службових відряджень працівників Головного управління статистики в межах України та за кордон і переміщень у службових цілях у межах м. Херсона, затвердженим наказом начальника.
Керівники структурних підрозділів Головного управління статистики повідомляють про свою відсутність у робочий час у зв'язку зі службовою необхідністю начальника, першого заступника або заступників начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

2.4.7. Правила пропускного режиму в Головному управління статистики визначаються Інструкцією з охорони комплексу адмінбудівель Головного управління статистики, що затверджується начальником Головного управління статистики.
Пропускний режим передбачає режим робочого часу, запровадження постійних, тимчасових і разових карток-перепусток, установлення порядку входу та виходу громадян, внесення і винесення матеріальних цінностей тощо.

3. Нормотворча діяльність

3.1. Нормотворча діяльність Головного управління статистики провадиться на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, наказів Держкомстату.

3.2. Розроблення проекту нормативно-правового акта у Головному управління статистики покладається на  структурний підрозділ відповідно до його компетенції.

3.3. Для розроблення проекту нормативно-правового акта у Головному управління статистики може утворюватися робоча група за наказом начальника Головного управління статистики.

3.4. Проект нормативно-правового акта перед поданням на розгляд начальнику Головного управління обов'язково узгоджується з усіма заінтересованими структурними підрозділами, головним спеціалістом юрисконсультом відділу кадрового забезпечення та державної служби.

3.5. Головний спеціаліст – юрисконсульт відділу кадрового забезпечення та державної служби у процесі розроблення проекту нормативно-правового акта:
проводить аналіз стану справ у відповідній сфері правового регулювання та причин, що зумовлюють необхідність підготовки проекту;
визначає предмет правового регулювання, механізм вирішення питання, що потребує врегулювання;
перевіряє його відповідність актам законодавства вищої юридичної сили, чинним міжнародним договорам України;
забезпечує погодження проекту з іншими заінтересованими органами державної влади та у разі потреби вносить необхідні поправки;
вживає заходи до усунення розбіжностей, зокрема організовує та проводить за участю заінтересованих органів державної влади, які мають зауваження до проекту, детальне обговорення шляхів вирішення спірних питань.

3.6. Нормативно-правові акти Головного управління статистики, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають в установленому порядку реєстрації в Головному управлінні юстиції у Херсонській області.

4. Організація роботи з документами та контролю виконання.

4.1. Організація роботи з документами здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства у Головному управлінні статистики у Херсонській області, затвердженої наказом Головного управління від 06.12.2006 № 256  та розробленої відповідно до Інструкції з діловодства у центральному апараті Державного комітету статистики України, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 19.01.2005 № 31 та Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах державної влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.1997 № 1153.
Інструкція з діловодства у Головному управлінні статистики встановлює правила документування управлінської діяльності та регламентує порядок роботи з документами з моменту їх створення чи надходження до відправлення або передачі до архіву Головного управління статистики.

4.2. Порядок організації роботи з документами, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, визначається Інструкцією про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 № 1893.

4.3. Відповідальність за організацію ведення діловодства у Головному управлінні статистики несе начальник Головного управління статистики.
Відповідальність за організацію діловодства в самостійних структурних підрозділах Головного управління статистики покладається на керівників цих підрозділів.
З метою прискорення підготовки, візування та виконання документів, а також контролю за додержанням вимог щодо складання й оформлення документів наказом Головного управління статистики в самостійних структурних підрозділах визначаються відповідальні особи за ведення діловодства й архіву.

4.4. Система електронного документообігу та обробки інформації органів державної статистики повинні відповідати вимогам державних стандартів і Інструкції з діловодства у Головному управлінні статистики.

4.5. Контроль за виконанням документів у Головному управлінні статистики здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства.

4.6. Контролю підлягають зареєстровані документи, в яких встановлено завдання та терміни їх виконання.
Обов’язково контролюється виконання таких документів: законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, рішень Кабінету Міністрів України та доручень Прем’єр-міністра України, запитів і звернень народних депутатів України, звернень громадян, запитів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, наказів Держкомстату та доручень Голови, першого заступника та заступників Голови Держкомстату, наказів і доручень начальника Головного управління.

4.7. Узагальнена інформація про стан виконання самостійними підрозділами Головного управління статистики законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, рішень Кабінету Міністрів України та доручень Прем’єр-міністра України, запитів і звернень народних депутатів України, звернень громадян, запитів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, наказів Держкомстату та доручень Голови, першого заступника та заступників Голови Держкомстату, наказів і доручень начальника Головного управління статистики щотижня подається сектором діловодства та контролю виконання начальнику Головного управління статистики.

5. Проведення нарад у Головному управлінні статистики.

5.1. Порядок проведення нарад.

5.1.1. Для вирішення питань, що виникають у повсякденній роботі Головного управління статистики, проводяться наради за участю керівників структурних підрозділів, а в разі необхідності – інших осіб.

5.1.2. Наради проводяться начальником, першим заступником та заступниками начальника Головного управління статистики, а також керівниками  структурних підрозділів.

5.1.3. На наради можуть бути запрошені, залежно від питання, яке вирішується, особи, без участі яких питання, що включені до порядку денного, не можуть бути розглянуті належним чином.

5.1.4. Контроль за виконанням доручень, наданих на нарадах, здійснює відповідний  структурний  підрозділ за компетенцією.

5.1.5 Питання про можливість присутності на засіданнях представників засобів масової інформації, використання присутніми кіно-, відео-, фотознімальної та звукозаписувальної техніки, радіотелефонного зв’язку вирішується начальником Головного управління статистики за поданням посадової особи, яка проводить засідання.

5.1.6. Офіційна інформація про засідання надається засобам масової інформації (у разі необхідності) структурним підрозділом з питань зведеної інформації на основі матеріалів структурних підрозділів Головного управління статистики.

5.2. Апаратні наради.

5.2.1. Апаратні наради у разі необхідності проводяться за рішенням начальника Головного управління статистики або в разі його відсутності – першого заступника чи заступника начальника Головного управління статистики.

5.2.2. Порядок денний апаратної наради формується на підставі пропозицій першого заступника, заступників начальника Головного управління статистики та керівників  структурних підрозділів Головного управління статистики.

5.2.3. Проект порядку денного апаратної наради погоджується з начальником Головного управління статистики та доводиться до відома першого заступника та заступників начальника Головного управління статистики за два дні до її проведення.

5.2.4. Рішення, прийняті на апаратних нарадах, не пізніше ніж у дводенний строк оформлюються протоколами, що підписуються головуючим, і доводяться до відома учасників апаратної наради.

5.3. Оперативні наради.

5.3.1. З метою розгляду та оперативного вирішення окремих питань, що належать до повноважень Головного управління статистики, начальник або його перший заступник чи заступник відповідно до розподілу функціональних повноважень проводять оперативні наради.
З окремих питань основної діяльності оперативні наради проводяться керівниками структурних підрозділів Головного управління статистики.

5.3.2. Рішення, прийняті на оперативній нараді, за необхідності не пізніше ніж у дводенний строк оформлюються протоколом, що підписується головуючим.

5.3.3. Організація проведення оперативної наради покладається на структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

6. Взаємодія із засобами масової інформації та користувачами.

6.1. З метою організації ефективної взаємодії між Головним управлінням статистики, засобами масової інформації, громадськістю та іншими користувачами статистичної інформації Головне управління статистики забезпечує:
проведення в установленому порядку консультацій з громадськістю та користувачами статистичної інформації;
організацію вивчення громадської думки стосовно проблем, пріоритетів і перспектив розвитку державної статистики;
проведення моніторингу громадської думки під час підготовки та виконання рішень Головного управління статистики;
інформування громадськості та користувачів статистичної інформації про діяльність Головного управління статистики шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті Головного управління статистики, проведення прес-конференцій,  прямих телефонних ліній, публікацій в засобах масової інформації статей, інтерв'ю, коментарів, підготовки теле- і радіопередач, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції про свою діяльність;
проведення моніторингу повідомлень у засобах масової інформації стосовно своєї діяльності та реагування на критичні зауваження;
організацію та проведення роз'яснень цілей, змісту і порядку реалізації державної політики у сфері статистики.
організацію роботи щодо забезпечення статистичною інформацією користувачів відповідно до законодавства.

7. Організація роботи зі зверненнями громадян. Розгляд запитів і звернень народних депутатів України.

7.1. Особистий прийом громадян і розгляд їхніх письмових звернень у Головному управлінні статистики здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» та інших актів законодавства.

7.2. Діловодство за зверненнями громадян у Головному управлінні ведеться окремо від інших видів діловодства згідно з Інструкцією, затвердженою наказом Головного управління від 06.12.2006 № 256 та розробленою відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у центральному апараті Держкомстату України, затвердженої наказом Держкомстату України від 28.05.2004р. № 347 та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 р. № 348, і покладається на діловодну службу, а також на спеціально призначених посадових осіб у структурних підрозділах Головного управління статистики.

7.3. Особистий прийом громадян у Головному управлінні статистики проводиться начальником, першим заступником та заступниками начальника Головного управління статистики відповідно до порядку та графіку прийому громадян, затверджених наказом Головного управління статистики.

7.4. Депутатські запити і звернення розглядаються в порядку, визначеному Законом України «Про статус народного депутата України».

8. Взаємодія Головного управління статистики з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

8.1. Під час здійснення своїх повноважень Головне управління статистики взаємодіє з органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

8.2. Під час взаємодії з органами державної влади та органами місцевого самоврядування Головне управління статистики забезпечує:
постійну та ефективну співпрацю з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, координацію їхніх дій у питаннях, пов'язаних із організацією державної статистичної діяльності;
здійснення аналізу потреб користувачів у статистичній інформації та доступу до неї;
удосконалення форм державних статистичних спостережень відповідно до порядку, затвердженого наказом Держкомстату;
проведення відповідно до Плану або окремих рішень Кабінету Міністрів України державних статистичних спостережень та поширення отриманих результатів серед користувачів даних;
взаємодію інформаційної системи органів державної статистики з інформаційними системами органів державної влади, органів місцевого самоврядування шляхом взаємного обміну інформацією відповідно до заходів, передбачених Планом, спільних нормативно-правових актів учасників взаємообміну інформацією;
проведення статистичних спостережень і надання послуг на платній основі відповідно до Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2000   № 1659;
проведення перевірок достовірності первинних і статистичних даних, поданих респондентами відповідно до порядку, затвердженого наказом Держкомстату;
здійснення відповідно до чинного законодавства інших заходів, пов'язаних із виконанням завдань, покладених на Головне управління статистики.