Основні функціональні обов'язки структурних підрозділів Головного управління статистики у Херсонській області

ОСНОВНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

ВІДДІЛ ПЛАНУВАННЯ, КООРДИНАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ СТАТИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Координує роботу між структурними підрозділами Держстату України та Головного управління статистики, проводить роботу щодо реалізації державної політики в галузі статистики в регіоні, проводить моніторинг показників щодо масових економічних, соціальних явищ і процесів, які відбуваються в регіоні, контролює надійність та об’єктивність інформації структурних підрозділів Головного управління. Забезпечує доступність, гласність і відкритість статистичної інформації, її джерела та методологію складання.

тел. (0552) 49-43-28

УПРАВЛІННЯ ЗБИРАННЯ ДАНИХ СТАТИСТИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ТА ВЗАЄМОДІЇ З РЕСПОНДЕНТАМИ

тел.(0552) 22-48-76

Відділ ведення реєстру статистичних одиниць

Забезпечує ведення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) в регіоні, а також використання та актуалізацію його даних, надає користувачам інформацію з ЄДРПОУ; проводить спеціальні обстеження підприємств, включених до реєстру.

тел. (0552) 26-17-36

Відділ збирання даних статистичних спостережень, взаємодії з респондентами та роботи з постачальниками адміністративних даних

Здійснює комплекс робіт зі збирання даних статистичних спостережень, обліку та контролю потоків статистичної інформації, взаємодії з респондентами; ведення регіональної матриці респондентів, які мають бути охоплені відповідним державним статистичним спостереженням. Забезпечує повноту охоплення респондентів шляхом повідомлення їх щодо залучення до участі у державних статистичних спостереженнях; ведення та удосконалення бази даних щодо потоків статистичної інформації; відповідність статистичної інформації критеріям якості; респондентів звітно-статистичною документацією (крім державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації) відповідно до плану державних статистичних спостережень. Бере участь у здійсненні моніторингу звітного навантаження на респондентів. Забезпечує реалізацію єдиних технологічних підходів до збирання, опрацювання та передачі статистичної інформації на базі єдиної методології та сучасних інформаційних технологій. Проводить збір даних статистичних спостережень на замовлення, надає послуги та статистичну інформацію користувачам на платній основі

тел. (0552) 26-26-38

Відділ збирання даних вибіркових обстежень населення

Основні функції: здійснення комплексу робіт щодо організаційного забезпечення проведення базових вибіркових обстежень населення (домогосподарств), що проводяться органами державної статистики на постійній основі: умов життя домогосподарств, економічної активності населення, сільськогосподарської діяльності населення; створення на ведення бази даних домогосподарств, що приймають участь в обстеженнях; формування вибіркових сукупностей домогосподарств для проведення вибіркових обстежень населення; координація роботи уніфікованої мережі фахівців з інтерв’ювання, організаційне забезпечення проведення додаткових тематичних опитувань населення, які проводяться органами державної статистики.

тел. (0552) 26 19 76

Відділ введення та контролю даних

Здійснює введення статистичної інформації шляхом перенесення вихідної інформації даних первинних статистичних звітів у комплекси електронної обробки інформації та контроль. Здійснює всі види контролю з видачею протоколу помилок, на підставі якого готується і вводиться коригувальна інформація. Здійснює формування та передачу об'єднаних статистичних даних до управлінь та відділів обробки даних.

тел.(0552)22-44-79

ВІДДІЛ РЕЄСТРАЦІЇ ЦІН

Проводить спостереження за динамікою цін і тарифів на товари та послуги у торговельних мережах, на ринках та підприємствах сфери послуг,  виконує розрахунки індивідуальних та зведених індексів роздрібних та споживчих цін, що є основними складовими для розрахунку індексу інфляції. Вивчає зміну цін виробників промислової продукції та цін придбання матеріальних ресурсів у будівництві. Проводить спостереження за змінами цін на первинному та вторинному ринку житла.

тел. (0552) 49-52-02

УПРАВЛІННЯ ОБРОБКИ ДАНИХ СТАТИСТИКИ ВИРОБНИЦТВА, ПОСЛУГ ТА ТОРГІВЛІ

тел. (0552) 49-53-78

Відділ обробки даних статистики виробництва

Здійснює обробку статистичної інформації у сфері статистики виробництва, а саме даних щодо показників роботи промисловості області (індекси промислової продукції, виробництво промислової продукції за видами (відповідно до НПП), обсяг реалізованої промислової продукції (короткострокові дані)); будівельної діяльності (введення в експлуатацію виробничих потужностей та споруд, об’єктів житлового та соціально-культурного призначення, обсяги виконаних будівельних робіт); капітальних інвестицій та інвестицій зовнішньоекономічної діяльності. Здійснює формування та передачу оброблених статистичних даних до управлінь та відділів аналізу даних.

тел. (0552) 22-59-39

Відділ обробки даних статистики послуг

Здійснює обробку даних державних статистичних спостережень з питань статистики нефінансових послуг, інформатики, транспорту, інноваційної діяльності промислових підприємств, наукової та науково-технічної діяльності підприємств. Здійснює формування та передачу оброблених статистичних даних до управління аналізу статистичних даних.

тел. (552) 49-53-78; 096 7757442

Відділ обробки даних статистики торгівлі та енергетики

Здійснює обробку статистичної інформації у сфері енергетики (постачання та використання енергії, використання та запаси палива), оптової та роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, зовнішньої торгівлі товарами і послугами. Здійснює формування та передачу оброблених статистичних даних до управлінь та відділів аналізу даних.
тел. (0552) 22-42-57, 26-47-19

УПРАВЛІННЯ ОБРОБКИ ДАНИХ СТРУКТУРНОЇ СТАТИСТИКИ ТА СТАТИСТИКИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ

тел. (0552)26-37-49

Відділ обробки даних структурної статистики та ділової активності підприємств

Здійснює обробку статистичної інформації у сфері структурної статистики, а саме даних щодо основних показників діяльності підприємств-суб'єктів господарювання та підприємств-суб'єктів малого підприємництва (кількість підприємств, обсяги реалізованої продукції, товарів, послуг, середня кількість працівників), проводить обробку даних обстеження ділової активності підприємств щодо змін економічного стану підприємства та очікування перспектив.

тел. (0552) 26-37-49

Відділ обробки даних статистики фінансів підприємств

Здійснює обробку та узагальнення даних статистичних спостережень щодо фінансово-господарської діяльності підприємств (необоротні та оборотні активи, власний капітал, позичкові кошти, дебіторська та кредиторська заборгованість, фінансові результати, рівень рентабельності підприємств; випуск, розміщення  та обіг цінних паперів тощо).

тел. (0552) 26-19-65

УПРАВЛІННЯ ОБРОБКИ ДАНИХ СТАТИСТИКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

тел. (0552)26-35-93

Відділ обробки даних статистики виробництва продукції сільського господарства

Здійснює обробку даних статистичних спостережень щодо посівних, зібраних площ, валових зборів сільськогосподарських культур, фінансово–господарської діяльності сільськогосподарських підприємств (великих та середніх), фермерських господарств та малих підприємств, вивчає стан матеріально-технічної бази сільського господарства та обсяги внесення мінеральних та органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур, проводить розрахунки валової продукції сільського господарства в постійних цінах.

тел.(0552) 26-35-93

Відділ обробки даних структурних обстежень у сільському господарстві
та статистики навколишнього середовища

Здійснює обробку даних статистичних спостережень щодо вилову риби, кількості сільськогосподарських тварин та виробництва тваринницької продукції, надходження тваринницької продукції на переробні підприємства, зернових та олійних культур – на переробні та зберігаючи підприємства, відслідковує обсяги реалізації сільськогосподарської продукції та рівень цін на неї, проводить обробку даних вибіркових  обстежень домогосподарств населення щодо їх сільськогосподарської діяльності, здійснює статистичні спостереження за екологічним станом навколишнього природного середовища – надходженням забруднюючих речовин в атмосферне повітря, утворенням та поводженням з відходами, стану лісового та мисливського господарства та заходів щодо збереження лісів та природного різноманіття.

тел. (0552) 22-44-09.

УПРАВЛІННЯ ОБРОБКИ ДАНИХ ДЕМОГРАФІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

тел. (0552) 49-92-38

Відділ обробки даних соціальної статистики

Здійснює обробку даних державних статистичних спостережень з питань статистики праці, рівня заробітної плати, стану її виплати, неповної зайнятості (вимушеної та добровільної), ефективності використання робочого часу, умов праці, стану укладання колективних договорів.

тел. (0552) 49-92-38

Відділ обробки даних демографічної статистики

Здійснює організацію проведення статистичних спостережень щодо демографічних процесів в області, а саме обробляє інформацію про чисельність, природний та міграційний рух населення. Здійснює роботу з підготовки, проведення і поширення матеріалів перепису населення.

тел. (0552) 22 60 69

УПРАВЛІННЯ ОБРОБКИ ДАНИХ ВИБІРКОВИХ ОБСТЕЖЕНЬ НАСЕЛЕННЯ

тел. (0552) 26-19-76

Відділ обробки даних обстеження умов життя домогосподарств

Основні функції: опрацювання первинних даних обстеження умов життя домогосподарств; забезпечення формування інформаційної бази структури доходів та витрат населення для прогнозування й аналізу тенденцій і закономірностей життєвого рівня населення регіону; узагальнення інформації щодо рівня споживання продовольчих, непродовольчих товарів та послуг, доступу домогосподарств до окремих товарів та послуг, оцінки членами домогосподарств стану свого здоров’я та рівня доступу окремих видів медичної допомоги, самооцінки домогосподарствами області рівня достатності своїх доходів.

тел. (0552) 49 54 08

Відділ обробки даних обстеження економічної активності населення

Здійснює збір, обробку первинних даних та поширення результатів вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності, на основі яких отримується інформація, що характеризує стан економічної активності, зайнятості та безробіття населення на ринку праці області.

тел. (0552) 49-92-38

УПРАВЛІННЯ АНАЛІЗУ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ

тел. (0552) 22-34-86

Відділ аналізу даних економічної статистики

Здійснює аналіз статистичної інформації у сфері економічної статистики; аналіз статистичних спостережень на замовлення, надає послуги та статистичну інформацію користувачам на платній основі.

тел. (0552) 22-34-86

Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики

Здійснює аналіз статистичної інформації у сфері демографічної та соціальної статистики; аналіз статистичних спостережень на замовлення, надає послуги та статистичну інформацію користувачам на платній основі.

тел. (0552) 26 46 82,

СЕКТОР ПУБЛІКАЦІЙНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ

Здійснює узагальнення та всебічний аналіз статистичної інформації, публікацію комплексних офіційних статистичних та інформаційно-аналітичних продуктів; інформаційне наповнення веб-сайту Головного управління статистики разом із структурними підрозділами; узагальнює та надає комплексні відповіді за запитами користувачів; надає місцевим органам державної влади та органам місцевого самоврядування комплексні статистичні публікації в обсягах, за формами і у терміни, визначені планом роботи Головного управління статистики, забезпечує відповідно до законодавства збереження та захист статистичної інформації, дотримання її конфіденційності.

тел. (0552) 49-43-28

СЕКТОР ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ, КОМУНІКАЦІЙ ІЗ КОРИСТУВАЧАМИ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ

Забезпечує доступність, гласність і відкритість статистичної інформації шляхом надання відповідей на запити користувачам, засобам масової інформації, представникам громадськості, органам влади. Оприлюднює інформацію у ЗМІ та на офіційному веб-сайті Головного управління. Опрацьовує і надає інформацію запитувачам щодо публічної інформації у встановлені законом терміни. Проводить оперативний моніторинг висвітлення в ЗМІ діяльності Головного управління, аналізує оприлюднені матеріали.

тел. (0552) 49-43-28

УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

тел. (0552) 42-49-77

Відділ комп'ютерних мереж та телекомунікаційних систем

Забезпечує прийом та передачу статистичної та інших видів інформації, прийом електронної звітності електронними засобами зв’язку, модернізацію та оновлення WEB-сайту Головного управління статистики, зв’язок з іншими органами державної влади. Забезпечує функціонування системно-технічних засобів, наладку, впровадження, експлуатацію, підтримання працездатності локальної та корпоративної  мереж, інформаційно-телекомунікаційної системи. Виконує профілактику, моніторинг, модернізацію, ремонт і технічне обслуговування мережі, засобів зв’язку та обчислювальної техніки.

тел. (0552) 26-44-77

Відділ інформаційних систем та баз даних

На основі впровадження та використання сучасних інформаційних технологій та техніки, програмних засобів та засобів зв’язку забезпечує автоматизовану обробку, зберігання та розповсюдження статистичної інформації. Здійснює впровадження і супровід програмного забезпечення та баз даних комплексів електронної обробки інформації статистичної та фінансової звітності, сучасних інформаційних технологій на обласному та районному рівнях.

тел. (0552) 26-44-77

ВІДДІЛ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ДОГОВІРНОЇ РОБОТИ

Здійснює планування та аналіз використання фінансових ресурсів, розробляє структуру та штатний розпис, забезпечує організацію здійснення процедур закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти

тел. (0552) 49-30-28

ВІДДІЛ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

Забезпечує ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів), складання та подання звітності, дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних когштів та збереження майна.

тел. (0552) 49-53-76

ВІДДІЛ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Здійснює реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в Головному управлінні статистики, задовольняє потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання, проводить документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин.

тел. (0552) 49-14-50

ВІДДІЛ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ВИКОНАННЯ

Забезпечує дотримання єдиного порядку документування управлінської діяльності та роботи з документами та  ведення загального діловодства та діловодства за зверненнями громадян. Здійснює контроль за дотриманням термінів розгляду документів.

тел. (0552) 26-34-68

ВІДДІЛ ГОСПОДАРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

Забезпечує обслуговування і підтримання в належному стані матеріально-технічної бази Головного управління статистики у Херсонській області та у її структурних підрозділах, відповідає за протипожежну безпеку, охорону праці та техніку безпеки.

тел. (0552) 26-40-59

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ З ПИТАНЬ РЕЖИМНО-СЕКРЕТНОЇ РОБОТИ

Відповідає за проведення заходів по забезпеченню збереження державної таємниці; здійснення контролю за допуском та доступом осіб до секретної інформації; виявлення та закриття каналів просочення (витоку) секретної інформації; виконання робіт щодо технічного захисту інформації; організація та ведення секретного діловодства, здійснення контролю за дотриманням режимних вимог в Головному управлінні статистики.

тел. (0552) 49-42-83

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ-ЮРИСКОНСУЛЬТ

Головний спеціаліст–юрисконсульт організовує правову роботу, спрямовану на неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства та інших нормативних актів керівниками та працівниками Головного управління статистики у Херсонській області під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, а також представляє інтереси Головного управління статистики у Херсонській області в судах.

тел. (0552) 49-14-50

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

Функціональними обов’язками є: підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції; надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства; участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері; проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції; здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

тел.(0552) 49-14-50

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Забезпечує  виконання робіт з комплексного захисту інформації в Головному управлінні. Готує пропозиції для включення в плани і програми робіт організаційних і інженерно-технічних заходів щодо захисту інформаційних систем. Організовує збір і аналіз матеріалів про можливі канали витоку інформації. Сприяє розповсюдженню передового досвіду і впровадженню сучасних організаційно-технічних заходів і методів захисту інформації з метою підвищення її ефективності. Забезпечує контроль за виконанням вимог нормативно-технічної документації, дотриманням встановленого порядку виконання робіт, а також чинного законодавства при вирішенні питань, що стосуються захисту інформації.

тел. (0552) 26-44-77