Обсяг реалізованої промислової продукції за видами економічної діяльності у 2010-2019 роках

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами економічної діяльності 1

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

млн.грн

у %
до
під-
сум-
ку

млн.грн

у %
до
під-
сум-
ку

млн.грн

у %
до
під-
сум-
ку

млн.грн

у %
до
під-
сум-
ку

млн.грн

у %
до
під-
сум-
ку

млн.грн

у %
до
під-
сум-
ку

млн.грн

у %
до
під-
сум-
ку

млн.грн

у %
до
під-
сум-
ку

млн.грн

у %
до
під-
сум-
ку

млн.грн

у %
до
під-
сум-
ку

Промисловість

9570,7

100

10977,6

100

10211,1

100

10881,2

100

12115,2

100

17306,9

100

25717,1

100

28118,7

100

30691,2

100

28324,8

100

Добувна промисло-вість і роз-роблення кар'єрів

33,2

0,3

54,9

0,5

43,1

0,4

52,0

0,5

52,4

0,4

106,1

0,6

152,2

0,6

126,4

0,4

139,6

0,5

222,7

0, 8

Переробна промисловість

7577,6

79,2

8066,4

73,5

7478,1

73,2

7840,7

72,1

8666,7

71,5

12679,6

73,3

18828,8

73,2

20104,0

71,5

21323,3

69,5

16730,2

59,1

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв
і тютюнових виробів

4637,0

48,5

4434,7

40,4

3992,5

39,1

4335,4

39,8

4849,9

40,0

7116,3

41,1

12892,5

50,1

12497,1

44,4

12902,5

42,0

8283,0

29,2

текстильне виробницт-во, виробни-цтвво одягу, шкіри, виро-бів зі шкіри та інших матеріалів

32,4

0,3

34,3

0,3

26,0

0,3

17,8

0,2

19,8

0,2

29,3

0,2

37,0

0,1

51,6

0,2

73,2

0,2

103,0

0,4

виготов-лення ви-робів
з деревини, паперу та полігра-фічна діяльність

335,3

3,5

672,2

6,1

738,8

7,2

897,5

8,3

1010,4

8,3

1572,3

9,1

1542,7

6,0

1863,7

6,6

2387,6

7,8

2450,7

8,7

виробництво ґумових і пластмасо-вих виробів, іншої неме-талевої міне-ральної продукції

736,2

7,7

926,1

8,5

924,1

9,0

742,2

6,8

995,9

8,2

1427,6

8,2

1613,8

6,3

2302,8

8,2

2470,4

8,1

2631,3

9,3

металургійне виробницт-во, вироб-ництвво готових металевих виробів

352,4

3,7

463,5

4,2

450,9

4,4

357,2

3,3

541,8

4,5

841,1

4,9

587,1

2,3

927,4

3,3

882,9

2,9

807,8

2,9

Машинову-дування

1090,5

11,4

1209,2

11,0

1145,1

11,2

1311,4

12,1

882,7

7,3

942,5

5,5

1490,6

5,8

1695,8

6,0

1712,5

5,6

1579,8

5,6

виробни-цтво комп'ю-терів, електрон-ної та оптичної продукції

8,2

0,1

12,2

0,1

15,3

0,2

17,6

0,2

15,2

0,1

28,5

0,2

32,5

0,1

40,9

0,1

к

к

к

к

виробни-цтво електрич-ного устаткован-ня

320,9

3,4

470,3

4,3

576,0

5,6

529,6

4,9

381,6

3,2

450,1

2,6

541,8

2,1

570,2

2,0

743,0

2,4

673,1

2,4

виробни-цтво машин і устатко-вання, не віднесених до інших
угруповань

355,5

3,7

479,4

4,4

297,6

2,9

234,5

2,1

247,2

2,0

294,6

1,7

354,8

1,4

480,6

1,7

513,2

1,7

532,3

1,9

виробни-цтво автотранс-портних засобів, причепів і напівпри-чепів та інших транс-портних засобів

405,9

4,2

247,3

2,2

256,2

2,5

529,7

4,9

238,7

2,0

169,3

1,0

561,5

2,2

604,1

2,2

к

к

к

к

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт
і монтаж машин і устатковання

332,8

3,5

211,4

1,9

105,4

1,0

102,4

0,9

157,4

1,3

335,8

1,9

444,3

1,7

412,8

1,5

502,9

1,6

538,0

1,9

Постачання електро-енергії, газу, пари та кондиційова-ного повітря

1591,3

16,6

1965,4

17,9

2415,8

23,7

2700,1

24,8

3076,8

25,4

4154,6

24,0

6368,6

24,8

7390,7

26,3

8640,2

28,1

10714,5

37,8

Водопоста-чання; каналізація, поводження
з відходами

368,6

3,9

890,9

8,1

274,1

2,7

288,4

2,6

319,3

2,7

366,6

2,1

367,5

1,4

497,6

1,8

588,1

1,9

657,4

2,3

к Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
1 Інформація сформована із урахуванням розподілу даних структурних підрозділів підприємства, які розташовані в інших адміністративно-територіальних угрупуваннях, ніж саме підприємство.