Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності (щомісячна інформація)

                                                             Архів  за   2017 рік | 2018 рік | 2019 рік

 

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у 2019 році

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової
продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї
реалізованої
продукції

Промисловість

B+C+D+Е

30552501,2

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

19891205,9

65,1

     Добувна промисловість і розроблення
     кар’єрів

B

211930,1

0,7

     Переробна промисловість

С

19679275,8

64,4

     з неї

 

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових  
     виробів

10-12

11731796,0

38,4

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
     виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

95190,0

0,3

     виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
     поліграфічна діяльність 

16-18

2542327,9

8,3

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

271481,5

0,9

     виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

99332,4

0,3

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
     неметалевої мінеральної продукції

22, 23

2465915,1

8,1

     металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих  виробів, крім машин і устатковання

24, 25

695367,1

2,3

     машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
     устатковання

26-30

1402071,3

4,6

  Постачання електроенергії, газу, пари 
  та
  кондиційованого повітря

D

10185854,1

33,3

  Водопостачання; каналізація, поводження
  з
  відходами

Е

475441,2

1,6