Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря за видами економічної діяльності у 2017 році

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне
повітря за видами економічної діяльності1 у 2017 році

(тонн)

 

Код за
КВЕД- 2010

Обсяги
викидів

Крім того,
діоксиду вуглецю

Усі види економічної діяльності

 

9577,3

319570,0

       Сільське, лісове та рибне господарство

А

738,7

1404,3

       Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В

179,5

2239,1

       Переробна промисловість

С

899,5

69321,4

       Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

4632,1

225599,5

       Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

18,0

55,9

       Будівництво

F

15,8

163,0

       Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і

 

 

 

       мотоциклів

G

64,5

136,8

       Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

367,1

2329,7

       Тимчасове розміщування й організація харчування

I

2,7

101,2

       Інформація та телекомунікації

J

       Фінансова та страхова діяльність

K

4,1

78,6

       Операції з нерухомим майном

L

609,0

9,1

       Професійна, наукова та технічна діяльність

M

382,5

4108,3

       Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

69,1

158,6

       Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

O

981,8

9356,4

       Освіта

P

349,3

2603,9

       Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

254,5

1854,7

       Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

9,0

45,5

       Надання інших видів послуг

S

0,1

4,0

1 Від стаціонарних джерел забруднення