Фін. результати великих та середніх підпр-в до оподаткування за видами пром. діяльн. (щокварт. інф.)

 

Архів за 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік |  2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік

Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності за січень–вересень 2017 року

(тис.грн)

 

Фінансовий
Результат
(сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до
загальної
кількості
підприємств

Фінансовий
результат

у % до
загальної
кількості
підприємств

Фінансовий
результат

Промисловість

719517,0

68,3

901968,6

31,7

182451,6

   Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1

1

1

1

1

   Переробна промисловість

315625,1

70,7

461873,3

29,3

146248,2

      виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

154752,3

70,0

249342,4

30,0

94590,1

      текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

173,3

1

1

1

1

      виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

7451,8

1

1

1

1

      виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

      виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

1

1

1

1

1

      виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

1

1

      виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

82853,5

57,1

90983,5

42,9

8130,0

      металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

–13505,0

62,5

5706,8

37,5

19211,8

      машинобудування

53849,5

75,0

57092,5

25,0

3243,0

         виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

1

1

1

1

1

         виробництво електричного устатковання

1

1

1

1

1

         виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

6582,0

1

1

1

1

         виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

6737,9

1

1

1

1

      виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

25205,7

1

1

1

1

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

375183,8

63,6

409090,5

36,4

33906,7

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

5383,7

53,8

7680,4

46,2

2296,7

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.