Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності промисловості (щоквартальна інформація)

 

Архів за 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік |  2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік

 

Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування
за видами економічної діяльності промисловості за січень–вересень 2018 року

(тис.грн)

 

Фінансовий
результат
(сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до
загальної
кількості
підприємств

фінансовий
результат

у % до
загальної
кількості
підприємств

фінансовий
результат

Промисловість

514827,4

61,2

761121,4

38,8

246294,0

   Добувна промисловість і розроблення
кар'єрів

4355,8

1

1

1

1

   Переробна промисловість

382649,0

65,8

545578,6

34,2

162929,6

      виробництво харчових продуктів,
напоїв і тютюнових виробів

213060,8

65,6

301866,7

34,4

88805,9

      текстильне виробництво,
виробництво одягу, шкіри, виробів зі
шкіри та інших матеріалів

–5758,7

1

1

1

1

      виготовлення виробів з деревини,
паперу та поліграфічна діяльність

47009,0

1

1

1

1

      виробництво коксу та продуктів
нафтоперероблення

      виробництво хімічних речовин і
хімічної продукції

1

1

1

1

1

      виробництво основних
фармацевтичних продуктів і
фармацевтичних препаратів

1

1

1

1

1

      виробництво ґумових і пластмасових
виробів, іншої неметалевої мінеральної
продукції

62877,6

57,1

66072,8

42,9

3195,2

      металургійне виробництво,
виробництво готових металевих виробів,
крім машин і устатковання

–12373,6

1

1

1

1

      машинобудування

64229,6

60,0

104224,8

40,0

39995,2

         виробництво комп'ютерів,
електронної та оптичної продукції

1

1

1

1

1

         виробництво електричного
устатковання

1

1

1

1

1

         виробництво машин і устатковання,
не віднесених до інших угруповань

1655,8

1

1

1

1

         виробництво автотранспортних
засобів, причепів і напівпричепів та
інших транспортних засобів

26836,8

1

1

1

1

      виробництво меблів, іншої продукції;
ремонт і монтаж машин і устатковання

7537,3

100,0

7537,3

   Постачання електроенергії, газу, пари
та кондиційованого повітря

128391,3

44,4

207470,3

55,6

79079,0

   Водопостачання; каналізація,
поводження з відходами

–568,7

40,0

3007,5

60,0

3576,2

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.