Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості (щоквартальна інформація)

 

Архів 2008 року | 2009 року | 2010 року | 2011 року | 2012 року | 2013 року | 2014 року | 2015 року | 2016 року | 2017 року | 2018 року

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств
за видами економічної діяльності промисловості за січень–червень 2018 року

(тис.грн)

 

Результат від
операційної
діяльності

Витрати
операційної
діяльності

Рівень
рентабельності
(збитковості), %

Промисловість

611257,6

11199694,6

5,5

   Добувна промисловість і розроблення
кар'єрів

–8615,0

51909,6

–16,6

   Переробна промисловість

331372,7

7257668,8

4,6

      виробництво харчових продуктів,
напоїв і тютюнових виробів

192881,4

4415271,5

4,4

      текстильне виробництво,
виробництво одягу, шкіри, виробів зі
шкіри та інших матеріалів

–5008,4

28655,3

–17,5

      виготовлення виробів з деревини,
паперу та поліграфічна діяльність

63808,2

1020361,3

6,3

      виробництво коксу та продуктів
нафтоперероблення

      виробництво хімічних речовин і
хімічної продукції

1

1

1

      виробництво основних
фармацевтичних продуктів і
фармацевтичних препаратів

1

1

1

      виробництво ґумових і пластмасових
виробів, іншої неметалевої мінеральної
продукції

42532,4

547762,8

7,8

      металургійне виробництво,
виробництво готових металевих виробів,
крім машин і устатковання

–13564,9

372549,8

–3,6

      машинобудування

40368,8

620232,5

6,5

         виробництво комп'ютерів,
електронної та оптичної продукції

1

1

1

         виробництво електричного
устатковання

1

1

1

         виробництво машин і устатковання,
не віднесених до інших угруповань

2611,9

118816,6

2,2

         виробництво автотранспортних
засобів, причепів і напівпричепів та
інших транспортних засобів

19021,9

159117,9

12,0

      виробництво меблів, іншої продукції;
ремонт і монтаж машин і устатковання

5133,2

196087,6

2,6

   Постачання електроенергії, газу, пари
та кондиційованого повітря

293617,5

3716246,5

7,9

   Водопостачання; каналізація,
поводження з відходами

–5117,6

173869,7

–2,9

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.