Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості (щоквартальна інформація)

 

Архів 2008 року | 2009 року | 2010 року | 2011 року | 2012 року | 2013 року | 2014 року | 2015 року | 2016 року | 2017 року | 2018 року

 

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств
за видами економічної діяльності промисловості за січень–вересень 2018 року

(тис.грн)

 

Результат від
операційної
діяльності

Витрати
операційної
діяльності

Рівень
рентабельності
(збитковості), %

Промисловість

724839,2

17112145,0

4,2

   Добувна промисловість і розроблення
кар'єрів

–6292,9

93990,2

–6,7

   Переробна промисловість

550957,7

11405612,5

4,8

      виробництво харчових продуктів,
напоїв і тютюнових виробів

312725,5

6660736,9

4,7

      текстильне виробництво,
виробництво одягу, шкіри, виробів зі
шкіри та інших матеріалів

–5475,2

40055,7

–13,7

      виготовлення виробів з деревини,
паперу та поліграфічна діяльність

92107,5

1657106,9

5,6

      виробництво коксу та продуктів
нафтоперероблення

      виробництво хімічних речовин і
хімічної продукції

1

1

1

      виробництво основних
фармацевтичних продуктів і
фармацевтичних препаратів

1

1

1

      виробництво ґумових і пластмасових
виробів, іншої неметалевої мінеральної
продукції

68548,9

1000603,4

6,9

      металургійне виробництво,
виробництво готових металевих виробів,
крім машин і устатковання

–9664,1

609880,7

–1,6

      машинобудування

70738,4

962455,7

7,3

         виробництво комп'ютерів,
електронної та оптичної продукції

1

1

1

         виробництво електричного устатковання

1

1

1

         виробництво машин і устатковання,
не віднесених до інших угруповань

3399,1

203015,7

1,7

         виробництво автотранспортних
засобів, причепів і напівпричепів та
інших транспортних засобів

28157,3

241406,0

11,7

      виробництво меблів, іншої продукції;
ремонт і монтаж машин і устатковання

14517,7

386399,2

3,8

   Постачання електроенергії, газу, пари
та кондиційованого повітря

190081,7

5336912,5

3,6

   Водопостачання; каналізація,
поводження з відходами

–9907,3

275629,8

–3,6

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.