Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підпр-в за видами пром. д.(щокварт. інф.)

 

Архів 2008 року | 2009 року | 2010 року | 2011 року | 2012 року | 2013 року | 2014 року | 2015 року | 2016 року | 2017 року

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності за січень–червень 2017 року

(тис.грн)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної
діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Промисловість

554367,3

9980894,6

5,6

   Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1

1

1

   Переробна промисловість

247074,7

6353852,7

3,9

      виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

154489,4

4013499,6

3,8

      текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

421,8

8481,6

5,0

      виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

29944,3

778204,2

3,8

      виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

      виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

1

1

1

      виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

      виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

51543,1

472147,6

10,9

      металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

–4848,7

425670,5

–1,1

      машинобудування

4798,7

461265,9

1,0

         виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

1

1

1

         виробництво електричного устатковання

1

1

1

         виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

–2592,0

87299,0

–3,0

         виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

554,8

120565,1

0,5

      виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

8739,1

151666,3

5,8

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

309938,8

3431529,5

9,0

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–8659,2

154272,9

–5,6

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.