Методологічні пояснення

Методологічні пояснення

Розрахунок (оцінка) чисельності населення – наближене визначення чисельності населення на території країни або її частини без проведення перепису населення.
Поточні розрахунки (оцінки) чисельності населення на 1 січня базуються на даних останнього перепису населення з урахуванням природного і міграційного рухів населення, а також змін чисельності населення внаслідок адміністративно-територіальних змін.
Наявне населення – населення, яке на момент перепису перебуває на певній території, враховуючи тимчасово проживаючих (за умови їхньої відсутності у постійному місці проживання не більше ніж 12 місяців).
Тимчасово проживаючі – особи, які на момент перепису населення перебувають на території певного населеного пункту, але постійно проживають в іншому населеному пункті (за умови відсутності у постійному місці проживання не більше ніж 12 місяців).
Постійне населення – населення, яке постійно проживає на момент перепису на певній території, ураховуючи тимчасово відсутніх, якщо їхня відсутність у місці постійного проживання не перевищувала 12 місяців.
Тимчасово відсутні – особи, які постійно проживають у цьому населеному пункті, але на момент перепису населення перебувають за його межами (за умови, якщо термін їх відсутності не перевищує 12 місяців).
Населення міське і сільське. Міське населення – населення, яке проживає у міських населених пунктах. Сільське населення – населення, яке проживає у сільських населених пунктах. До міських населених пунктів належать міста та селища міського типу, до сільських – села і селища.
Середня чисельність населення розраховується як середня арифметична з чисельності на початок і кінець звітного періоду.
Природний рух населення – демографічний процес, що змінює чисельність і склад населення внаслідок народжуваності, смертності, шлюбності та розлучуваності.
Відомості про народження, смерті, шлюби та розлучення формуються на підставі щорічної статистичної розробки даних актових записів цивільного стану, які заповнюються в органах державної реєстрації актів цивільного стану та надаються територіальними органами Міністерства юстиції України, та даних Державної судової адміністрації України.
Природний приріст (скорочення) населення –різниця між кількістю живонароджених та кількістю померлих.
Народжуваність, смертність на 1000 осіб наявного населення (загальні коефіцієнти народжуваності та смертності) – відношення відповідно кількості живонароджених і кількості померлих протягом календарного року до середньорічної чисельності наявного населення.
Природний приріст (скорочення) на 1000 осіб наявного населення (загальний коефіцієнт природного приросту (скорочення)) – відношення природного приросту (скорочення) населення до середньорічної чисельності наявного населення або  різниця між загальними коефіцієнтами народжуваності та смертності.
Кількість шлюбів на 1000 осіб наявного населення (загальний коефіцієнт шлюбності) – відношення кількості зареєстрованих протягом календарного року відповідно шлюбів до середньорічної чисельності наявного населення.
Кількість розлучень на 1000 осіб наявного населення (загальний коефіцієнт розлучуваності) – відношення кількості розлучень протягом календарного року до середньорічної чисельності наявного населення.
Вікові коефіцієнти народжуваності (кількість живонароджених на 1000 жінок відповідного віку) характеризують інтенсивність народження в окремих вікових групах жінок і виключають вплив вікової структури на коефіцієнти народжуваності.
Вікові коефіцієнти народжуваності – відношення кількості народжених дітей (живонароджень) упродовж року в жінок цієї вікової групи до середньорічної чисельності жінок у цьому віці. При визначені показників вікової групи молодше 20 років умовна взята чисельність жінок віком 15–19 років. Розрахунок показника для вікової групи 15–49 років здійснено з урахуванням дітей, народжених жінками у віці старше 49 років і молодше 15 років.
Вікові коефіцієнти народжуваності розраховано за п'ятирічними віковими групами.
Сумарний коефіцієнт народжуваності показує, скільки в середньому дітей народила б одна жінка упродовж усього репродуктивного періоду (15-49 років) при збереженні в кожному віці рівня народжуваності того року, для якого обчислені вікові коефіцієнти. Сумарний коефіцієнт народжуваності обчислюється як сума вікових коефіцієнтів народжуваності для вікових груп в інтервалі 15–49 років.
Вік – період від народження людини до того чи іншого моменту життя. Вік визначають кількістю повних років, що прожиті людиною на цей момент, для дітей до 1 року – кількістю повних місяців, а для дітей до 1 місяця – кількістю повних днів, годин.
Вікова група населення – сукупність людей певного віку.
Середня очікувана тривалість життя при народженні – середнє число років, яке проживуть новонароджені за умови, що вікові рівні смертності залишаться такими, якими вони були на рік розрахунку.
Джерелом інформації про причини смерті є лікарське свідоцтво про смерть, фельдшерська довідка про смерть, лікарське свідоцтво про перинатальну смерть.
Розробка причин смерті з 2005р.здійснюється у відповідності з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я Десятого перегляду (МКХ-10).
Коефіцієнт смертності дітей у віці до 1 року (кількість померлих дітей у віці до 1 року на 1000 живонароджених) розраховують за формулою:
КСН = ((М0 + М'')/N0 + М1/N1)*1000,
де М0 – кількість померлих у віці до 1 року із числа народжених у тому році, для якого обчислюється коефіцієнт;
М" – кількість померлих дітей у віці до 1 року, рік народження яких невідомий;
М1 – кількість померлих у віці до 1 року із числа народжених у попередньому році;
N0 – кількість живонароджених у тому році, для якого обчислюється коефіцієнт;
N1 – кількість живонароджених у попередньому році.
Міграційний рух населення – демографічний процес, що змінює чисельність і склад населення за рахунок його територіального переміщення.
Відомості про міграційний рух населення формуються на підставі щорічної статистичної розробки даних талонів зняття з реєстрації місця проживання в Україні та відомостей про реєстрацію місця проживання особи, які надають територіальні підрозділи Державної міграційної служби України.
Кількість прибулих визначають за відомостями про реєстрацію місця проживання особи.
Кількість вибулих визначається за талонами зняття з реєстрації місця проживання в Україні.
Міграційний приріст (скорочення) населення – різниця між кількістю прибулих на певну територію та кількістю вибулих за її межі.
Загальний коефіцієнт міграційного приросту (скорочення) населення (на 10000 осіб наявного населення) – відношення міграційного приросту (скорочення) населення  до середньорічної чисельності наявного населення.