Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні–жовтні 2020 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні–жовтні 2020 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

26600114,4

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

17420373,2

65,5

     Добувна промисловість і розроблення      кар’єрів

B

159651,9

0,6

     Переробна промисловість

С

17260721,3

64,9

     з неї

     

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових      
     виробів

10-12

11107809,4

41,8

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,      
     виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

102014,1

0,4

     виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та  
     поліграфічна діяльність 

16-18

1744084,7

6,6

     виробництво коксу та продуктів  нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної  продукції

20

248835,4

0,9

     виробництво основних фармацевтичних  продуктів і     
     фармацевтичних препаратів

21

54401,3

0,2

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої     
     неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1915094,9

7,2

     металургійне виробництво, виробництво  готових     
     металевих виробів, крім машин і  устатковання

24, 25

546264,6

2,0

     машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і     
     устатковання

26-30

1244222,8

4,7

  Постачання електроенергії, газу, пари та     
  кондиційованого повітря

D

8700825,0

32,7

  Водопостачання; каналізація, поводження   з  відходами

Е

478916,2

1,8