Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні–липні 2020 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні–липні 2020 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

18668521,2

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

11904777,9

63,8

     Добувна промисловість і розроблення      кар’єрів

B

99823,1

0,6

     Переробна промисловість

С

11804954,8

63,2

     з неї

     

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових      
     виробів

10-12

7833694,0

42,0

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів      зі шкіри та інших матеріалів

13-15

42635,2

0,2

     виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
     поліграфічна діяльність 

16-18

1138790,2

6,1

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

155813,8

0,8

     виробництво основних фармацевтичних продуктів і     
     фармацевтичних препаратів

21

37786,0

0,2

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої      
     неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1193983,0

6,4

     металургійне виробництво, виробництво готових металевих
     виробів, крім машин і устатковання

24, 25

358837,7

1,9

     машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і     
     устатковання

26-30

854924,1

4,6

  Постачання електроенергії, газу, пари та   кондиційованого повітря

D

6444974,1

34,5

  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

318769,2

1,7