Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні–червні 2020 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні–червні 2020 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї
реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

15721138,1

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

9949228,1

63,3

     Добувна промисловість і розроблення  кар’єрів

B

76663,1

0,5

     Переробна промисловість

С

9872565,0

62,8

     з неї

     

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових     
     виробів

10-12

6593925,0

41,9

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,     
     виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

34819,5

0,2

     виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та      поліграфічна  діяльність 

16-18

928625,6

5,9

     виробництво коксу та продуктів  нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

121659,6

0,8

     виробництво основних фармацевтичних продуктів і     
     фармацевтичних препаратів

21

к

к

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої       неметалевої мінеральної продукції

22, 23

954422,0

6,1

     металургійне виробництво, виробництво готових     
     металевих  виробів,крім машин і устатковання

24, 25

289980,7

1,8

     машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і     
    устатковання

26-30

749788,0

4,8

  Постачання електроенергії, газу, пари  
  та
  кондиційованого повітря

D

5510241,0

35,0

  Водопостачання; каналізація, поводження    
  з
  відходами

Е

261669,0

1,7

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.