Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні–травні 2020 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні–травні 2020 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

13156096,9

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

8221196,8

62,5

     Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

52423,1

0,4

     Переробна промисловість

С

8168773,7

62,1

     з неї

     

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових      
     виробів

10-12

5540789,2

42,1

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів      зі шкіри та інших матеріалів

13-15

25995,3

0,2

     виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та    
     поліграфічна діяльність 

16-18

741835,8

5,6

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

93354,1

0,7

     виробництво основних фармацевтичних продуктів і     
     фармацевтичних препаратів

21

к

к

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої       неметалевої мінеральної продукції

22, 23

727040,4

5,5

     металургійне виробництво, виробництво готових металевих      виробів, крім машин і устатковання

24, 25

229130,2

1,8

     машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і     
     устатковання

26-30

645552,6

4,9

  Постачання електроенергії, газу, пари та  
  кондиційованого повітря

D

4723423,2

35,9

  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

211476,9

1,6

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.