Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні–квітні 2020 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–квітні 2020 року

 

Код за КВЕД-
2010

Обсяг реалізованої
промислової продукції
(товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї
реалізованої
продукції

Промисловість

B+C+D+Е

10502993,9

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

6394511,8

60,9

     Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

30963,5

0,3

     Переробна промисловість

С

6363548,3

60,6

     з неї

     

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

4262040,6

40,6

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

21060,0

0,2

     виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

594727,0

5,7

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

68131,1

0,7

     виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

529368,7

5,0

     металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

183031,6

1,7

     машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

568269,3

5,4

  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

3942668,5

37,5

  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

165813,6

1,6

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.