Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні–березні 2020 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–березні 2020 року

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової
продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.
грн

у % до всієї
реалізованої
продукції

Промисловість

B+C+D+Е

7421214,8

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

4233287,9

57,0

     Добувна промисловість і розроблення   кар’єрів

B

13708,3

0,2

     Переробна промисловість

С

4219579,6

56,8

     з неї

     

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових
     виробів

10-12

2732194,1

36,8

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
     виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

15885,9

0,2

     виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
     поліграфічна діяльність 

16-18

470558,1

6,3

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

51938,1

0,7

     виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

к

к

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
     неметалевої мінеральної продукції

22, 23

384720,4

5,2

     металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

125463,4

1,7

     машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
     устатковання

26-30

331135,7

4,5

  Постачання електроенергії, газу, пари
  та
  кондиційованого повітря

D

3064485,1

41,3

  Водопостачання; каналізація, поводження
  з
  відходами

Е

123441,8

1,7

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.