Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні–лютому 2020 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–лютому 2020 року

 

Код за
КВЕД-
2010

Обсяг реалізованої
промислової
продукції (товарів,
послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї
реалізованої
продукції

Промисловість

B+C+D+Е

4795554,8

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

2644052,4

55,2

     Добувна промисловість і розроблення
     кар’єрів

B

2982,1

0,1

     Переробна промисловість

С

2641070,3

55,1

     з неї

     

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових
     виробів

10-12

1772324,9

37,0

     текстильне виробництво, виробництво одягу,
     шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

8905,5

0,2

     виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та 
     поліграфічна діяльність 

16-18

290311,9

6,1

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

29741,4

0,6

     виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

к

к

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої 
     неметалевої мінеральної продукції

22, 23

203875,5

4,2

     металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

77988,0

1,6

     машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
     устатковання

26-30

215904,6

4,5

  Постачання електроенергії, газу,    
  пари 
та  кондиційованого повітря

D

2068370,4

43,1

  Водопостачання; каналізація, поводження з  відходами

Е

83132,0

1,7

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.