Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні 2020 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні 2020 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової
продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї
реалізованої
продукції

Промисловість

B+C+D+Е

2434293,0

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

1273317,3

52,3

     Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1281,7

0,0

     Переробна промисловість

С

1272035,6

52,3

     з неї

     

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових
     виробів

10-12

865823,2

35,6

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
     виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

4209,3

0,2

     виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу
     та поліграфічна діяльність 

16-18

122482,7

5,0

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної  продукції

20

11685,3

0,5

     виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

к

к

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
     неметалевої мінеральної продукції

22, 23

88938,8

3,6

     металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

28798,1

1,2

     машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
     устатковання

26-30

131209,4

5,4

  Постачання електроенергії, газу, пари та
  кондиційованого повітря

D

1119351,3

46,0

  Водопостачання; каналізація, поводження з
  відходами

Е

41624,4

1,7

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.