Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні–листопаді 2019 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–листопаді 2019 року

 

Код за КВЕД-
2010

Обсяг реалізованої промислової
продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

28017284,4

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

18331504,4

65,4

     Добувна промисловість і розроблення
     кар’єрів

B

205715,7

0,7

     Переробна промисловість

С

18125788,7

64,7

     з неї

     

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових
     виробів

10-12

10749095,7

38,4

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
     виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

84793,7

0,3

     виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
     поліграфічна діяльність 

16-18

2356031,0

8,4

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

254365,2

0,9

     виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

96042,2

0,3

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
     неметалевої мінеральної продукції

22, 23

2304681,2

8,2

     металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

640783,9

2,3

     машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
     устатковання

26-30

1290969,5

4,6

  Постачання електроенергії, газу, пари та
  кондиційованого повітря

D

9252044,7

33,0

  Водопостачання; каналізація, поводження з
  відходами

Е

433735,3

1,6