Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні–жовтні 2019 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–жовтні 2019 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої
промислової продукції
(товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї
реалізованої
продукції

Промисловість

B+C+D+Е

25562231,3

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

16844459,8

65,9

     Добувна промисловість і розроблення
     кар’єрів

B

193838,4

0,8

     Переробна промисловість

С

16650621,4

65,1

     з неї

     

     виробництво харчових продуктів, напоїв і
     тютюнових виробів

10-12

9898315,8

38,7

     текстильне виробництво, виробництво одягу,
     шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

75221,3

0,3

     виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

2161649,8

8,5

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

234258,1

0,9

     виробництво основних фармацевтичних
     продуктів і фармацевтичних препаратів

21

90366,4

0,3

     виробництво гумових і пластмасових виробів,
     іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

2116790,1

8,3

     металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

586255,2

2,3

     машинобудування, крім ремонту і монтажу
     машин і устатковання

26-30

1160930,4

4,5

  Постачання електроенергії, газу, пари та
  кондиційованого повітря

D

8325078,2

32,6

  Водопостачання; каналізація, поводження з
  відходами

Е

392693,3

1,5