Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні–вересні 2019 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–вересні 2019 року

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової
продукції(товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї
реалізованої
продукції

Промисловість

B+C+D+Е

22957537,9

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

14870034,8

64,8

     Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

175551,9

0,8

     Переробна промисловість

С

14694482,9

64,0

     з неї

     

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових
     виробів

10-12

8679180,7

37,8

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
     виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

69278,7

0,3

     виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу
     та поліграфічна діяльність 

16-18

1925982,2

8,4

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

208420,7

0,9

     виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

80849,6

0,4

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої 
     неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1871266,9

8,2

     металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

534567,7

2,3

     машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
     устатковання

26-30

1042118,1

4,5

  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

7736977,2

33,7

  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

350525,9

1,5