Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні–липні 2019 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні–липні 2019 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

18216270,3

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

11826499,0

64,9

     Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

135465,5

0,7

     Переробна промисловість

С

11691033,5

64,2

     з неї

     

     виробництво харчових продуктів, напоїв  і тютюнових      
     виробів

10-12

7123422,1

39,1

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,     
     виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

50577,3

0,3

     виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
     поліграфічна діяльність 

16-18

1486914,2

8,2

     виробництво коксу та продуктів  нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної  продукції

20

151830,1

0,8

     виробництво основних фармацевтичних  продуктів і     
     фармацевтичних препаратів

21

69119,8

0,4

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої     
     неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1391619,6

7,7

     металургійне виробництво, виробництво  готових     
     металевих виробів, крім машин і  устатковання

24, 25

444004,9

2,4

     машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і     
     устатковання

26-30

751003,9

4,1

  Постачання електроенергії, газу, пари та   кондиційованого повітря

D

6133811,2

33,7

  Водопостачання; каналізація, поводження з     відходами

Е

255960,1

1,4