Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні–червні 2019 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні–червні 2019 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

15307833,3

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

9896760,6

64,6

     Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

108308,2

0,7

     Переробна промисловість

С

9788452,4

63,9

     з неї

     

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових       
     виробів

10-12

5995984,7

39,2

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,     
     виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

46571,5

0,3

     виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу
     та  поліграфічна діяльність 

16-18

1257914,5

8,2

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

123787,8

0,8

     виробництво основних фармацевтичних продуктів і     
     фармацевтичних препаратів

21

66558,8

0,4

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої     
     неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1124288,6

7,4

     металургійне виробництво, виробництво готових     
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

365562,6

2,4

     машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і     
     устатковання

26-30

649237,3

4,2

  Постачання електроенергії, газу, пари та     кондиційованого повітря

D

5198962,4

34,0

  Водопостачання; каналізація, поводження з    
  відходами

Е

212110,3

1,4