Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні–травні 2019 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–травні 2019 року

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої
промислової продукції
(товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї
реалізованої
продукції

Промисловість

B+C+D+Е

12879654,3

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

8309023,5

64,5

     Добувна промисловість і розроблення
     кар’єрів

B

80648,6

0,6

     Переробна промисловість

С

8228374,9

63,9

     з неї

     

     виробництво харчових продуктів, напоїв
     і тютюнових виробів

10-12

5122092,0

39,8

     текстильне виробництво, виробництво одягу,
     шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

28171,6

0,2

     виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

1060671,2

8,2

     виробництво коксу та продуктів
     нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної
     продукції

20

100413,9

0,8

     виробництво основних фармацевтичних
     продуктів і фармацевтичних препаратів

21

54983,7

0,4

     виробництво гумових і пластмасових виробів,
     іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

887321,6

6,9

     металургійне виробництво, виробництво
     готових металевих виробів, крім машин і
     устатковання

24, 25

290925,1

2,3

     машинобудування, крім ремонту і монтажу
     машин і устатковання

26-30

548602,7

4,3

  Постачання електроенергії, газу, пари та
  кондиційованого повітря

D

4397724,5

34,2

  Водопостачання; каналізація, поводження з
  відходами

Е

172906,3

1,3