Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні–квітні 2019 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–квітні 2019 року

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої
промислової продукції
(товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї
реалізованої
продукції

Промисловість

B+C+D+Е

10309344,6

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

6490171,1

63,0

     Добувна промисловість і розроблення  
     кар’єрів

B

49263,4

0,5

     Переробна промисловість

С

6440907,7

62,5

     з неї

     

     виробництво харчових продуктів, напоїв і   
     тютюнових виробів

10-12

4133179,5

40,1

     текстильне виробництво, виробництво одягу,
     шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

19144,8

0,2

     виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

752126,1

7,3

     виробництво коксу та продуктів
     нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної  
     продукції

20

73539,9

0,7

     виробництво основних фармацевтичних
     продуктів і фармацевтичних препаратів

21

44639,8

0,4

     виробництво гумових і пластмасових виробів,
     іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

643245,1

6,2

     металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

212137,6

2,1

     машинобудування, крім ремонту і монтажу
     машин і устатковання

26-30

447942,1

4,4

  Постачання електроенергії, газу, пари та
  кондиційованого повітря

D

3686141,7

35,7

  Водопостачання; каналізація, поводження з
  відходами

Е

133031,8

1,3