Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні–березні 2019 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–березні 2019 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

7597217,5

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

4482748,3

59,0

     Добувна промисловість і розроблення  
     кар’єрів

B

28014,5

0,4

     Переробна промисловість

С

4454733,8

58,6

     з неї

     

     виробництво харчових продуктів, напоїв і 
     тютюнових виробів

10-12

2825746,4

37,2

     текстильне виробництво, виробництво одягу,
     шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

13146,6

0,2

     виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

544854,6

7,2

     виробництво коксу та продуктів
     нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної
     продукції

20

46604,2

0,6

     виробництво основних фармацевтичних
     продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

     виробництво гумових і пластмасових виробів,
     іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

417390,3

5,5

     металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

146853,4

1,9

     машинобудування, крім ремонту і монтажу машин
     і устатковання

26-30

333477,0

4,4

  Постачання електроенергії, газу, пари 
  та
  кондиційованого повітря

D

3015844,4

39,7

  Водопостачання; каналізація, поводження
  з
  відходами

Е

98624,8

1,3

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.