Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні–лютому 2019 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–лютому 2019 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

4857030,6

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

2747947,2

56,6

     Добувна промисловість і розроблення       кар’єрів

B

11258,0

0,2

     Переробна промисловість

С

2736689,2

56,4

     з неї

     

     виробництво харчових продуктів, напоїв 
     і тютюнових виробів

10-12

1808701,9

37,2

     текстильне виробництво, виробництво одягу,
     шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

8390,7

0,2

     виготовлення виробів з деревини,
     виробництво паперу та поліграфічна
     діяльність 

16-18

337172,1

7,0

     виробництво коксу та продуктів
     нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної
     продукції

20

23359,3

0,5

     виробництво основних фармацевтичних
     продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

     виробництво гумових і пластмасових
     виробів, іншої неметалевої мінеральної
     продукції

22, 23

218225,1

4,5

     металургійне виробництво, виробництво
     готових металевих виробів, крім машин і
     устатковання

24, 25

76753,0

1,6

     машинобудування, крім ремонту і монтажу
     машин і устатковання

26-30

180730,2

3,7

  Постачання електроенергії, газу, пари
  та
  кондиційованого повітря

D

2043881,8

42,1

  Водопостачання; каналізація,
  поводження з
  відходами

Е

65201,6

1,3

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.