Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні 2019 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні 2019 року

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової
продукції
(товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї
реалізованої
продукції

Промисловість

B+C+D+Е

2225349,7

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

1201345,1

54,0

     Добувна промисловість і розроблення
     кар’єрів

B

5418,9

0,3

     Переробна промисловість

С

1195926,2

53,7

     з неї

     

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

776670,1

34,9

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

4145,2

0,2

     виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

150328,3

6,7

     виробництво коксу та продуктів
нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

8500,6

0,4

     виробництво основних фармацевтичних
продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

85185,6

3,8

     металургійне виробництво, виробництво
готових металевих виробів, крім машин і
устатковання

24, 25

40923,0

1,8

     машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

87134,9

3,9

  Постачання електроенергії, газу, пари та  кондиційованого повітря

D

992120,1

44,6

  Водопостачання; каналізація, поводження з  відходами

Е

31884,5

1,4

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.