Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості за січень–березень 2018 року

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств
за видами економічної діяльності промисловості за січень–березень 2018 року

(тис.грн)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної
діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Промисловість

402647,6

5769057,7

7,0

   Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

–5247,5

21416,5

–24,5

   Переробна промисловість

231624,3

3253830,6

7,1

      виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

192993,6

2065890,7

9,3

      текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

–2529,7

10894,8

–23,2

      виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

23077,0

477064,1

4,8

      виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

      виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

1

1

1

      виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

      виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

734,2

177812,8

0,4

      металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

–7355,1

131720,9

–5,6

      машинобудування

22951,5

281762,6

8,1

         виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

1

1

1

         виробництво електричного устатковання

1

1

1

         виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

1430,6

40125,4

3,6

         виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

10808,9

75944,2

14,2

      виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

890,8

84612,7

1,1

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

181453,1

2409531,0

7,5

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–5182,3

84279,6

–6,1

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.