Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні–жовтні 2018 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–жовтні 2018 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

23430002,4

100,0

    Добувна та переробна промисловість

B+C

16549451,0

70,6

     Добувна промисловість і розроблення
     кар’єрів

B

76520,8

0,3

     Переробна промисловість

С

16472930,2

70,3

     з неї

     

     Виробництво харчових продуктів, напоїв і
тютюнових виробів

10-12

10185897,6

43,5

     Текстильне виробництво, виробництво одягу,
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

47409,0

0,2

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво
паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

1837161,6

7,8

     Виробництво коксу та продуктів
нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної
продукції

20

190276,8

0,8

     Виробництво основних фармацевтичних
продуктів і фармацевтичних препаратів

21

101352,1

0,4

     Виробництво гумових і пластмасових виробів,
іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1796474,8

7,7

     Металургійне виробництво, виробництво
готових металевих виробів, крім машин і
устатковання

24, 25

696795,1

3,0

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу
машин і устатковання

26-30

1283820,8

5,5

 Постачання електроенергії, газу, пари та
 кондиційованого повітря

D

6532050,6

27,9

 Водопостачання; каналізація, поводження з
 відходами

Е

348500,8

1,5