Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні–вересні 2018 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–вересні 2018 року

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї
реалізованої
продукції

Промисловість

B+C+D+Е

20560162,3

100,0

    Добувна та переробна промисловість

B+C

14499875,1

70,5

     Добувна промисловість і розроблення
     кар’єрів

B

54432,3

0,3

     Переробна промисловість

С

14445442,8

70,2

     з неї

     

     Виробництво харчових продуктів, напоїв і
тютюнових виробів

10-12

8904126,6

43,3

     Текстильне виробництво, виробництво одягу,
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

40434,4

0,2

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво
паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

1628594,0

7,9

     Виробництво коксу та продуктів
нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної
продукції

20

166738,6

0,8

     Виробництво основних фармацевтичних
продуктів і фармацевтичних препаратів

21

88230,8

0,4

     Виробництво гумових і пластмасових виробів,
іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1557122,2

7,6

     Металургійне виробництво, виробництво
готових металевих виробів, крім машин і
устатковання

24, 25

637274,0

3,1

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу
машин і устатковання

26-30

1125923,0

5,5

 Постачання електроенергії, газу, пари та
 кондиційованого повітря

D

5747343,1

28,0

 Водопостачання; каналізація, поводження з
 відходами

Е

312944,1

1,5