Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні–серпні 2018 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–серпні 2018 року

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої
промислової продукції
(товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї
реалізованої
продукції

Промисловість

B+C+D+Е

18443159,7

100,0

    Добувна та переробна промисловість

B+C

12866486,3

69,8

     Добувна промисловість і розроблення
     кар’єрів

B

38473,4

0,2

     Переробна промисловість

С

12828012,9

69,6

     з неї

     

     Виробництво харчових продуктів, напоїв і
тютюнових виробів

10-12

7960707,5

43,2

     Текстильне виробництво, виробництво одягу,
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

36209,8

0,2

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво
паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

1433273,0

7,8

     Виробництво коксу та продуктів
нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної
продукції

20

145517,5

0,8

     Виробництво основних фармацевтичних
продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

     Виробництво гумових і пластмасових виробів,
іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1371319,9

7,4

     Металургійне виробництво, виробництво
готових металевих виробів, крім машин і
устатковання

24, 25

554457,2

3,0

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу
машин і устатковання

26-30

973518,0

5,3

 Постачання електроенергії, газу, пари та
 кондиційованого повітря

D

5303050,2

28,7

 Водопостачання; каналізація, поводження з
 відходами

Е

273623,2

1,5

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.