Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні–липні 2018 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–липні 2018 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої
промислової продукції
(товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

16324589,0

100,0

    Добувна та переробна промисловість

B+C

11422897,0

70,0

     Добувна промисловість і
     розроблення кар’єрів

B

28576,8

0,2

     Переробна промисловість

С

11394320,2

69,8

     з неї

     

     Виробництво харчових продуктів,
     напоїв і тютюнових виробів

10-12

7240671,4

44,4

     Текстильне виробництво, виробництво
     одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших
     матеріалів

13-15

32411,1

0,2

     Виготовлення виробів з деревини,
     виробництво паперу та поліграфічна
     діяльність 

16-18

1205763,0

7,4

     Виробництво коксу та продуктів
     нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і
     хімічної продукції

20

121131,5

0,7

     Виробництво основних
     фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

1

1

     Виробництво гумових і пластмасових
     виробів, іншої неметалевої
     мінеральної продукції

22, 23

1164924,9

7,1

     Металургійне виробництво,
     виробництво готових металевих
     виробів, крім машин і устатковання

24, 25

480619,4

2,9

     Машинобудування, крім ремонту і
     монтажу машин і устатковання

26-30

833442,5

5,1

 Постачання електроенергії, газу, пари та  кондиційованого повітря

D

4668603,1

28,6

 Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

233088,9

1,4

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.