Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні–червні 2018 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–червні 2018 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

14056265,1

100,0

    Добувна та переробна промисловість

B+C

9752938,7

69,4

     Добувна промисловість і розроблення
     кар’єрів

B

20929,2

0,2

     Переробна промисловість

С

9732009,5

69,2

     з неї

     

     Виробництво харчових продуктів, напоїв і
тютюнових виробів

10-12

6276943,3

44,7

     Текстильне виробництво, виробництво одягу,
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

27281,6

0,2

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво
паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

1012109,5

7,2

     Виробництво коксу та продуктів
нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної
продукції

20

98135,8

0,7

     Виробництво основних фармацевтичних
продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

     Виробництво гумових і пластмасових виробів,
іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

962706,3

6,8

     Металургійне виробництво, виробництво
готових металевих виробів, крім машин і
устатковання

24, 25

386659,6

2,7

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу
машин і устатковання

26-30

698874,2

5,0

 Постачання електроенергії, газу, пари та
 кондиційованого повітря

D

4108731,3

29,2

 Водопостачання; каналізація, поводження з
 відходами

Е

194595,1

1,4

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.