Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні–травні 2018 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–травні 2018 року

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої
промислової продукції
(товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї
реалізованої
продукції

Промисловість

B+C+D+Е

11699592,6

100,0

    Добувна та переробна промисловість

B+C

8017769,4

68,5

     Добувна промисловість і розроблення
     кар’єрів

B

13986,5

0,1

     Переробна промисловість

С

8003782,9

68,4

     з неї

     

     Виробництво харчових продуктів, напоїв і
тютюнових виробів

10-12

5261063,1

45,0

     Текстильне виробництво, виробництво одягу,
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

22136,3

0,2

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво
паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

829798,8

7,1

     Виробництво коксу та продуктів
нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної
продукції

20

74388,5

0,6

     Виробництво основних фармацевтичних
продуктів і фармацевтичних препаратів

21

…1

…1

     Виробництво гумових і пластмасових виробів,
іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

725546,7

6,2

     Металургійне виробництво, виробництво
готових металевих виробів, крім машин і
устатковання

24, 25

281649,6

2,4

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу
машин і устатковання

26-30

579631,2

5,0

 Постачання електроенергії, газу, пари та
 кондиційованого повітря

D

3524040,8

30,1

 Водопостачання; каналізація, поводження з
 відходами

Е

157782,4

1,4

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.