Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні–квітні 2018 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–квітні 2018 року

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї
реалізованої
продукції

Промисловість

B+C+D+Е

9201206,2

100,0

    Добувна та переробна промисловість

B+C

6092926,7

66,2

     Добувна промисловість і розроблення
     кар’єрів

B

8621,2

0,1

     Переробна промисловість

С

6084305,5

66,1

     з неї

     

     Виробництво харчових продуктів, напоїв і
тютюнових виробів

10-12

4031992,9

43,8

     Текстильне виробництво, виробництво одягу,
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

16775,6

0,2

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво
паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

642158,0

7,0

     Виробництво коксу та продуктів
нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної
продукції

20

48809,5

0,5

     Виробництво основних фармацевтичних
продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

     Виробництво гумових і пластмасових виробів,
іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

498721,6

5,4

     Металургійне виробництво, виробництво
готових металевих виробів, крім машин і
устатковання

24, 25

199486,3

2,2

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу
машин і устатковання

26-30

451851,0

4,9

 Постачання електроенергії, газу, пари та
 кондиційованого повітря

D

2988078,3

32,5

 Водопостачання; каналізація, поводження з
 відходами

Е

120201,2

1,3

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.