Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні–березні 2018 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–березні 2018 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

6843227,0

100,0

    Добувна та переробна промисловість

B+C

4250701,2

62,1

     Добувна промисловість і розроблення
     кар’єрів

B

4263,5

0,1

     Переробна промисловість

С

4246437,7

62,0

     з неї

     

     Виробництво харчових продуктів, напоїв і
     тютюнових виробів

10-12

2810102,8

41,1

     Текстильне виробництво, виробництво одягу,
     шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

11738,6

0,2

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

468282,2

6,8

     Виробництво коксу та продуктів
     нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної
     продукції

20

32367,7

0,5

     Виробництво основних фармацевтичних
     продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

     Виробництво гумових і пластмасових виробів,
     іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

335314,9

4,9

     Металургійне виробництво, виробництво
     готових металевих виробів, крім машин і
     устатковання

24, 25

132634,4

1,9

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу
     машин і устатковання

26-30

328581,8

4,8

 Постачання електроенергії, газу, пари та
 кондиційованого повітря

D

2504887,3

36,6

 Водопостачання; каналізація, поводження з
 відходами

Е

87638,5

1,3

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.