Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні–лютому 2018 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–лютому 2018 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

4222320,0

100,0

    Добувна та переробна промисловість

B+C

2516182,7

59,6

     Добувна промисловість і розроблення
     кар’єрів

B

2251,2

0,1

     Переробна промисловість

С

2513931,5

59,5

     з неї

     

     Виробництво харчових продуктів, напоїв і
     тютюнових виробів

10-12

1638937,6

38,8

     Текстильне виробництво, виробництво одягу,
     шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

7584,8

0,2

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

292298,4

6,9

     Виробництво коксу та продуктів
     нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної
     продукції

20

18349,8

0,4

     Виробництво основних фармацевтичних
     продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

     Виробництво гумових і пластмасових виробів,
     іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

197014,4

4,7

     Металургійне виробництво, виробництво
     готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

88964,7

2,1

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і 
     устатковання

26-30

200374,0

4,8

 Постачання електроенергії, газу, пари та
 кондиційованого повітря

D

1648270,4

39,0

 Водопостачання; каналізація, поводження з
 відходами

Е

57866,9

1,4

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.