Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні 2018 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні 2018 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

2138186,3

100,0

    Добувна та переробна промисловість

B+C

1273631,0

59,6

     Добувна промисловість і розроблення
     кар’єрів

B

458,8

0,0

     Переробна промисловість

С

1273172,2

59,6

     з неї

     

     Виробництво харчових продуктів, напоїв і
     тютюнових виробів

10-12

863590,0

40,4

     Текстильне виробництво, виробництво одягу,
     шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

3300,9

0,2

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

135949,0

6,4

     Виробництво коксу та продуктів
     нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної
     продукції

20

6780,2

0,3

     Виробництво основних фармацевтичних
     продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

     Виробництво гумових і пластмасових виробів,
     іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

90522,4

4,2

     Металургійне виробництво, виробництво
     готових металевих виробів, крім машин і
     устатковання

24, 25

31570,1

1,5

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу
     машин і устатковання

26-30

96907,7

4,5

 Постачання електроенергії, газу, пари та
 кондиційованого повітря

D

835374,8

39,0

 Водопостачання; каналізація, поводження з
 відходами

Е

29180,5

1,4

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.