Використання та запаси палива у 2017 році

Використання та запаси палива у 2017 році

Запаси палива

(станом на 01.01.2018)

 

Обсяг запасів палива

Приріст, зниження (-) запасів до 1  cічня 2017р., у %

Усього, тис.т умовного палива

54,8

101,0

Вугілля, тис.т

18,3

113,5

Газ природний, млн.м3

0,4

324,3

Бензин моторний1, тис.т

6,0

102,4

Газойлі (паливо дизельне)1, тис.т

16,4

90,4

Мазути топкові важкі, тис.т

1,1

83,0

Оливи та мастила нафтові; дистиляти нафтові важкі, тис.т

0,3

118,3

Пропан і бутан скраплені1, тис.т

0,7

109,4

Дрова для опалення, тис.м3щільних

9,7

140,7

1 З урахуванням обсягів запасів палива на  автозаправних станціях.

Структура витрат палива за напрямами використання у 2017 році

(відсотків)

 

Викорис- тано1

У тому числі

на перетворення в інші види палива та енергію

для неенер- гетичних потреб

кінцеве використання1

втрати при розподілі, транспорту- ванні та зберіганні

Усього

100,0

22,4

0,9

74,0

2,7

Вугілля

100,0

59,2

40,8

0,0

Газ природний

100,0

33,1

0,1

62,0

4,8

Бензин моторний

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

Газойлі (паливо дизельне)

100,0

0,2

0,0

99,8

0,0

Мазути топкові важкі, тис.т

100,0

19,7

4,2

76,1

Оливи та мастила нафтові; дистиляти нафтові важкі

100,0

100,0

Пропан і бутан скраплені

100,0

0,3

99,2

0,5

Дрова для опалення

100,0

33,9

66,1

1 Дані підприємств, організацій та установ про використання палива на виробничо-експлуата­цій­ні та комунально-побутові потреби, з урахуванням обсягів реалізованих населенню та роздрібного продажу через автозаправні станції.

Використання палива за окремими видами економічної діяльності у 2017 році

 

Викорис-тано1

Частка використання
за окремими видами економічної діяльності, відсотків

сільське,
лісове та
рибне
госпо-
дарство

промис-
ловість

будівни-
цтво

транспорт,
складське
господарство,
поштова та
кур’єрська
діяльність

підприєм-
ства та
організації
інших видів
діяльності

Усього, тис.т умовного палива

838,0

13,1

57,3

0,7

4,8

24,1

Вугілля, тис.т

35,1

14,3

26,7

0,1

0,9

58,0

Газ природний, млн.м3

403,4

0,3

94,9

0,0

0,6

4,2

Бензин моторний, тис.т

57,3

9,6

4,7

1,1

1,5

83,1

Газойлі (паливо дизельне), тис.т

123,1

49,6

5,2

1,5

18,3

25,4

Мазути топкові важкі, тис.т

1,6

1,1

0,6

14,2

24,2

59,9

Оливи та мастила нафтові;
дистиляти нафтові важкі, тис.т

1,3

59,2

23,8

2,8

14,0

0,2

Пропан і бутан скраплені, тис.т

30,1

2,5

6,1

0,5

1,1

89,8

Дрова для опалення, тис.м3 щільних

32,7

58,4

16,3

0,2

0,5

24,6

1 Дані підприємств, організацій та установ про використання палива на виробничо-експлуата­цій­ні та комунально-побутові потреби, з урахуванням обсягів реалізованих населенню та роздрібного продажу через автозаправні станції.