Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності за січень–листопад 2017 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності
за січень–листопад 2017 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

23716651,4

100,0

    Добувна та переробна промисловість

B+C

17114307,7

72,2

     Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

118424,8

0,5

     Переробна промисловість

С

16995882,9

71,7

     з неї

     

     Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

10878939,5

45,9

     Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

36173,0

0,2

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

1646541,0

6,9

     Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

163082,8

0,7

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

     Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1769260,9

7,5

     Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

722384,0

3,0

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1409995,7

5,9

 Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

6291115,6

26,5

 Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

311228,1

1,3

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.