Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності за січень–жовтень 2017 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності за січень–жовтень 2017 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

21052776,7

100,0

    Добувна та переробна промисловість

B+C

15131440,6

71,9

     Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

113905,2

0,6

     Переробна промисловість

С

15017535,4

71,3

     з неї

     

     Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

9780736,2

46,5

     Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

31629,9

0,1

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

1458833,7

6,9

     Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

151244,4

0,7

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

     Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1589534,9

7,5

     Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

648055,2

3,1

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1051382,0

5,0

 Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

5639276,5

26,8

 Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

282059,6

1,3

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.