Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності за січень–вересень 2017 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності
за січень–вересень 2017 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

18606466,3

100,0

    Добувна та переробна промисловість

B+C

13208595,6

71,0

     Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

108989,6

0,6

     Переробна промисловість

С

13099606,0

70,4

     з неї

     

     Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

8501881,1

45,7

     Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

24687,8

0,1

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

1278119,7

6,9

     Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

133315,0

0,7

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

     Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1364913,7

7,3

     Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

578512,9

3,1

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

952748,7

5,1

 Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

5146074,4

27,7

 Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

251796,3

1,3

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.