Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності за січень–серпень 2017 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності за січень–серпень 2017 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

16763736,4

100,0

    Добувна та переробна промисловість

B+C

11804158,0

70,4

     Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

98120,9

0,6

     Переробна промисловість

С

11706037,1

69,8

     з неї

     

     Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

7768002,1

46,3

     Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

21395,1

0,1

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

1099746,3

6,6

     Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

115377,8

0,7

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

     Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1147144,9

6,8

     Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

519291,2

3,1

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

825743,8

4,9

 Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

4740035,1

28,3

 Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

219543,3

1,3

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.