Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності за січень–липень 2017 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності за січень–липень 2017 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

14657362,4

100,0

    Добувна та переробна промисловість

B+C

10294100,6

70,2

     Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

80722,2

0,5

     Переробна промисловість

С

10213378,4

69,7

     з неї

     

     Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

6928317,7

47,3

     Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

18785,3

0,1

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

916294,6

6,3

     Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

92533,4

0,6

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

     Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

952903,6

6,5

     Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

466769,9

3,2

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

644101,1

4,4

 Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

4175806,8

28,5

 Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

187455,0

1,3

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.