Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності за січень–червень 2017 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності
за січень–червень 2017 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

12766358,1

100,0

    Добувна та переробна промисловість

B+C

8964437,7

70,2

     Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

65835,1

0,5

     Переробна промисловість

С

8898602,6

69,7

     з неї

     

     Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

6146405,7

48,1

     Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

15725,4

0,1

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

748675,8

5,9

     Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

73334,2

0,6

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

     Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

782756,7

6,1

     Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

408909,3

3,2

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

550255,7

4,3

 Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

3645870,5

28,6

 Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

156049,9

1,2

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.