Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності за січень–травень 2017 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності за січень–травень 2017 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

10594341,5

100,0

   Добувна та переробна промисловість

B+C

7311571,1

69,0

     Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

46570,8

0,4

     Переробна промисловість

С

7265000,3

68,6

     з неї

     

     Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

5074638,4

47,9

     Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

11716,3

0,1

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

600078,2

5,7

     Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

55420,8

0,5

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

     Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

618859,9

5,8

     Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

333872,0

3,2

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

426595,0

4,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

3156692,0

29,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

126078,4

1,2

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.