Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності за січень–квітень 2017 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності за січень–квітень 2017 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

8680994,0

100,0

   Добувна та переробна промисловість

B+C

5807703,3

66,9

     Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

27419,8

0,3

     Переробна промисловість

С

5780283,5

66,6

     з неї

     

     Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

4197938,7

48,4

     Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

9831,5

0,1

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

468573,1

5,4

     Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

38406,2

0,4

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

     Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

449293,5

5,2

     Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

230765,1

2,7

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

293814,9

3,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

2775693,9

32,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

97596,8

1,1

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.