Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності за січень–березень 2017 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності
за січень–березень 2017 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

6682760,8

100,0

    Добувна та переробна промисловість

B+C

4242517,1

63,5

     Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

15136,0

0,2

     Переробна промисловість

С

4227381,1

63,3

     з неї

     

     Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

3088419,9

46,2

     Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

6793,9

0,1

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

336444,9

5,1

     Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

26364,2

0,4

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

     Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

311144,0

4,7

     Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

154071,1

2,3

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

233159,5

3,5

 Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

2367499,9

35,4

 Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

72743,8

1,1

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.