Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності за січень–лютий 2017 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності
за січень–лютий 2017 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

4324318,6

100,0

    Добувна та переробна промисловість

B+C

2557232,1

59,1

     Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

5177,5

0,1

     Переробна промисловість

С

2552054,6

59,0

     з неї

     

     Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

1900230,8

43,9

     Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

4840,4

0,1

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

198594,2

4,6

     Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

13558,2

0,3

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

     Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

165131,3

3,8

     Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

86098,7

2,0

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

143455,7

3,3

 Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

1720409,1

39,8

 Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

46677,4

1,1

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.