Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності за січень 2017 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності
за січень 2017 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

2018581,9

100,0

    Добувна та переробна промисловість

B+C

1097987,8

54,4

     Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1975,5

0,1

     Переробна промисловість

С

1096012,3

54,3

     з неї

     

     Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

827386,2

41,0

     Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

2320,0

0,1

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

84974,9

4,2

     Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

4395,1

0,2

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

     Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

64619,5

3,2

     Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

35101,1

1,7

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

56116,2

2,8

 Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

897259,5

44,4

 Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

23334,6

1,2

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.